Educant el talent emprenedor

En aquest programa de formació oferim al professorat les claus per a l’entrenament de la competència em­prenedora a l’aula, acompanyant el disseny i la implan­tació dels projectes als mateixos centres educatius.

Està adreçat a mestres i professors d’educació infantil, primària, secundària, formació professional i batxillerat, i lí­ders de projectes que puguin transmetre i encap­çalar projectes d’emprenedoria en els seus centres educatius. 

OBJECTIUS

 • Reflexionar sobre models competencials d’ense­nyament com a vehicle eficaç per introduir l’empre­nedoria en els centres educatius.
 • Aprofundir en la competència d’aprendre a em­prendre i la manera d’aplicar-la a l’aula.
 • Vincular la introducció de l’emprenedoria a la pro­gramació didàctica per competències.
 • Crear una xarxa de professors que liderin el progra­ma d’emprenedoria en els seus centres.
 • Sistematitzar i seqüenciar la transmissió de forma­ció en els centres (formació en cascada).
 • Provocar espais i àmbits per a la reflexió pedagògi­ca sobre la introducció de models competencials a l’aula.
 • Dissenyar experiències incloent en la programació d’aula estratègies metodològiques que permetin enriquir l’acció educativa i que estiguin encamina­des al desenvolupament competencial de l’alumne.
 • Reflexionar sobre l’impacte que produeix en l’apre­nentatge dels alumnes el canvi de la cultura d’ava­luació.
 • Conèixer i aplicar regularment eines d’avaluació de l’aprenentatge.
 • Sistematitzar la reflexió sobre la pràctica docent.
 • Dissenyar i organitzar jornades de bones pràcti­ques de programes d’emprenedoria en els centres i intercentres.

CONTINGUTS 

 • Característiques diferenciadores d'un projecte: aprenentatge globalitzat, producte final i connexió amb el context real.
 • Objectius de l'ús de projectes a l'aula. Emprendre per canviar la societat.
 • Tipus de projectes. Desenvolupament d'habilitats emprenedores a través dels projectes d'emprenedoria.
 • Elements del projecte: tòpic generatiu, fils conductors, objectius d'aprenentatge, acompliments competencials / trets de la intel·ligència, retroalimentació contínua, avaluació dels aprenentatges.
 • Tasca com seqüència didàctica. Model d'aprenentatge experiencial de David Kolb. Emprendre per aprendre.
 • La metacognició en l'aprenentatge.
 • Avaluació de projectes.
 • Taller d'elaboració d'un projecte.