El jurat

El Premi a l'Escola Emprenedora de la Fundació Princesa de Girona compta amb un jurat compost per cinc membres elegits per la seva condició de persones pertanyents al Consell Assessor de la FPdGi i d'experts externs en la matèria objecte de valoració.

En el cas que un membre del jurat es trobés amb qualsevol conflicte d'interès en relació amb alguna de les candidatures presentades, aquest s'abstindrà del debat i de la votació.

El jurat podrà declarar desert un premi en el cas que consideri que cap de les candidatures presentades compleix amb els requisits o objectius del premi.

El jurat interpretarà i completarà les bases d'aquest premi suplint les seves llacunes i resolent els dubtes que puguin plantejar-se.

El jurat podrà visitar els centres candidats que estimi oportú.

El vot dels membres del jurat és indelegable i s'ha d'emetre personalment en el moment en què es procedeixi a la votació. La decisió final sobre la candidatura premiada s'adoptarà per majoria simple, ha d'estar suficientment argumentada i serà inapel·lable.

 Descàrrega Bases FPdGI Premi Escola Emprenedora (format PDF)