Presentació de candidatures

Les candidatures es podran presentar abans de les 23.59h del dia 23 d'octubre de 2017

Només és consideraran vàlides aquelles candidatures que es presentin a través del formulari següent: 

 

INSCRIU-TE!

  Podeu descarregar les instruccions per complimentar el formulari en aquest document (format pdf).

 

  1. En tot cas, totes les candidatures hauran de ser avalades mitjançant una carta de suport al centre educatiu candidat. Aquests avals, a mode de carta de suport, poden realitzar-los responsables d'organitzacions, entitats i institucions representatives d'Espanya o de qualsevol altre país de la Unió Europea com ajuntaments, consells educatius o altres institucions públiques i privades de reconegut prestigi, així com els patrons de la Fundació Princesa de Girona i els membres del seu Consell Assessor.
  2. Es podrà avalar més d'una candidatura.
  3. Les cartes d'aval s'han d'adjuntar com a fitxer al formulari de candidatura i la data de la seva redacció ha de ser posterior a 30 de juny de 2017.
  4. El formulari de presentació de les candidatures haurà de ser redactat en qualsevol llengua oficial de l'Estat.
  5. El jurat no tindrà en compte altra informació que la inclosa en el formulari de presentació de candidatures i adjuntada amb el mateix.
  6. La Fundació podrà sol·licitar més informació a les entitats candidates en cas que ho consideri oportú.
  7. La presentació d'una candidatura implica necessàriament l'acceptació íntegra de les presents bases.
  8. Els centres educatius candidats han de garantir, amb total indemnitat per a la Fundació, la veracitat de la informació que inclouen, així com la titularitat i drets d'explotació davant de tercers de tots els materials gràfics, noms comercials i altra informació inclosa en el formulari de presentació, que pugui ser utilitzada per la FPdGi per a la difusió d'aquest premi o del centre premiat.

INFORMACIÓ INCLOSA EN EL FORMULARI I DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Els centres educatius que presentin la seva candidatura atorguen el seu consentiment exprés per a la publicació de la informació inclosa en el formulari de sol·licitud, així com recursos gràfics com fotografies o vídeos de qualsevol dels seus projectes en el cas de ser premiat.

La Fundació Princesa de Girona es reserva el dret a difondre, com estimi més convenient, informació relacionada amb els / les premiats / des.
D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 i el RD 1707/2007 sobre protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament, les dades personals presents en les candidatures s'incorporaran a un fitxer automatitzat del qual és responsable la Fundació princesa de Girona. Aquestes dades seran únicament utilitzades durant el procés d'avaluació, així com per a l'organització, gestió i resolució del premi.

Els centres educatius que presentin la seva candidatura podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la FPdGi quan així ho estimin oportú.

COM ES PREPARA UNA CARTA D'AVAL?

La carta d'aval és un primer reconeixement per part d'un tercer del valor de la candidatura a presentar que s'acredita mitjançant una carta de presentació del centre educatiu candidat al Premi. Poden avalar responsables d'organitzacions i institucions espanyoles o de qualsevol altre país de la UE representatives com ajuntaments, consells educatius o altres institucions públiques i privades de reconegut prestigi, així com els patrons de la Fundació Princesa de Girona i els membres del seu Consell Assessor. Es podrà avalar més d'una candidatura. La carta aval s'ha de transformar en un fitxer electrònic i pujar-lo convenientment en el formulari electrònic de sol·licitud.

 Descàrrega Bases FPdGI Premi Escola Emprenedora (format PDF)