Presentació de candidatures

Les candidatures es podran presentar abans de les 23.59h del dia 31 de març de 2019

Només és consideraran vàlides aquelles candidatures que es presentin a través del formulari següent: 

 

INSCRIU-TE!

  Podeu descarregar les instruccions per complimentar el formulari en aquest document (format pdf).

 

  1. En tot cas, totes les candidatures hauran de ser avalades mitjançant una carta de suport al centre educatiu candidat. Aquests avals, a mode de carta de suport, poden realitzar-los responsables d'organitzacions, entitats i institucions representatives d'Espanya o de qualsevol altre país de la Unió Europea com ajuntaments, consells educatius o altres institucions públiques i privades de reconegut prestigi, així com els patrons de la Fundació Princesa de Girona i els membres del seu Consell Assessor.
  2. Es podrà avalar més d'una candidatura.
  3. Les cartes d'aval s'han d'adjuntar com a fitxer al formulari de candidatura i la data de la seva redacció ha de ser posterior al 10 de desembre de 2018.
  4. El formulari de presentació de les candidatures haurà de ser redactat en qualsevol llengua oficial de l'Estat.
  5. El jurat no tindrà en compte altra informació que la inclosa en el formulari de presentació de candidatures i adjuntada amb el mateix.
  6. La Fundació podrà sol·licitar més informació a les entitats candidates en cas que ho consideri oportú.
  7. La presentació d'una candidatura implica necessàriament l'acceptació íntegra de les presents bases.
  8. Els centres educatius candidats han de garantir, amb total indemnitat per a la Fundació, la veracitat de la informació que inclouen, així com la titularitat i drets d'explotació davant de tercers de tots els materials gràfics, noms comercials i altra informació inclosa en el formulari de presentació, que pugui ser utilitzada per la FPdGi per a la difusió d'aquest premi o del centre premiat.

INFORMACIÓ INCLOSA EN EL FORMULARI I DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Els centres educatius que presentin la seva candi­datura atorguen el seu consentiment exprés per a la publicació de la informació inclosa en el formulari de sol·licitud, així com de recursos gràfics com ara foto­grafies i vídeos de qualsevol dels seus projectes, en cas de ser premiats. D’acord amb el que estableix el Reglament general de protecció de dades, l’informem que tractarem les seves dades únicament per als processos de selec­ció de candidatures duts a terme per l’entitat. Aquest pro cés requereix el seu consentiment exprés per a la publicació de la informació facilitada en el formulari de sol·licitud (imatges incloses) en cas de ser pre­miat. La Fundació Princesa de Girona es reserva el dret de difondre, de la manera que consideri adient, informació relacionada amb les escoles premiades. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets següents sobre les seves dades personals: dret d’accés, rectificació, supressió o oblit, limitació, opo­sició, portabilitat i a retirar el consentiment pres tat. Per fer­ho, pot enviar un correu electrònic a l’adreça info@fpdgi.org o trametre un escrit a FPdGi, c/ Juli Garr eta, 1, 1r E, 17002 Girona. A més, els centres educa tius poden adreçar­se a l’autoritat de control en matèria de protecció de dades competent per obtenir infor mació addicional o per presentar una reclamació.

COM ES PREPARA UNA CARTA D'AVAL?

La carta d'aval és un primer reconeixement per part d'un tercer del valor de la candidatura a presentar que s'acredita mitjançant una carta de presentació del centre educatiu candidat al Premi. Poden avalar responsables d'organitzacions i institucions espanyoles o de qualsevol altre país de la UE representatives com ajuntaments, consells educatius o altres institucions públiques i privades de reconegut prestigi, així com els patrons de la Fundació Princesa de Girona i els membres del seu Consell Assessor. Es podrà avalar més d'una candidatura. La carta aval s'ha de transformar en un fitxer electrònic i pujar-lo convenientment en el formulari electrònic de sol·licitud.

 Descàrrega Bases FPdGI Premi Escola Emprenedora (format PDF)