Badalonès

2017-2018 / Entorn / Llengües / Comunitat educativa / Catalunya / Secundària / Serveis / Tics

0

QUI SOM?

Etapa educativa: ESO (1, 2, 3 i 4).

360 alumnes.

Col·legi Badalonès

 

QUÈ HEM FET?

“Deixem Petjada a la Reunió de Famílies”

Lema: “Tots Fem l’Escola”.

6 Professors.

 

COM HO HEM FET?

Vàrem treballar sota la temptativa de fomentar el sentiment de pertinença a la comunitat escolar. Després de reflexionar sobre el fet que tothom forma part de la comunitat escolar (personal administratiu, de neteja, docent, alumnes, pares…), l’alumnat va preparar una part de la reunió de famílies que es realitza durant el mes de març amb la finalitat de fomentar la corresponsabilitat entre “escola-pares-alumnes”.


 

QUINS SÓN ELS FILS CONDUCTORS?

1. Les famílies participen en la vida de l’escola?

2. Flueix la comunicació entre les famílies, els alumnes i l’escola?

3. Sabem realment què fem tots els membres de la comunitat educativa?

 


QUÈ VOLEM ACONSEGUIR AMB AQUEST PROJECTE?

Generar coneixement sobre els diferents àmbits de l’escola i com podem implicar-nos-hi d’una manera més profunda
 

QUINES TASQUES FORMEN PART D'AQUEST PROJECTE?

Planificació

Activitat 1: Creem el Quadern d’Equip (http://bit.ly/2ocKNhV), l’anomenem “2(lletra).(nº grup). Deixem petjada” i el compartim amb el/la nostre/a tutor/a.

Activitat 2: Detallem el nº i nom de l’equip, la presentació i els rols.

 

Subproducte: Cub amb els components de la comunitat educativa.

Activitat 1 - Experiència: Visionat del vídeo “atenció” (https://www.youtube.com/watch?v=enmhXfk5D6A).

Activitat 2 - Narració: Microdebat sobre el visionat del vídeo (1-2-4).

Activitat 3 - Narració: Observació del plànol de la nostra escola i realització de la rutina “les parts i el tot”.

Activitat 4 - Transformació: Cub de cartolina, en el qual cada cara representi un component de la comunitat escolar (alumnes, famílies, professors, personal de serveis, AMPA, organismes socials).

 

Diana d’autoavaluació del treball en equip

Subproducte: Kahoot

Activitat 1: Proposta de 12 preguntes mitjançant un full rotatori, amb l’objectiu de realitzar un Kahoot per comprovar si les famílies coneixen el dia a dia dels alumnes a l’escola.

Activitat 2: Creem un Kahoot, seleccionem 8 preguntes, proposem 4 opcions per a cadascuna i afegim suport visual.

 

Subproducte: Invitació

Activitat 1: Proposa un guió per realitzar una invitació a la 2ª reunió de les famílies. N’escollim un.

Activitat 2: Assagem i filmem un vídeo en el qual els alumnes convidin les famílies a la 2ª reunió per enviar-lo mitjançant el Clickedu.

 

Subproducte: Presentació

Activitat 1: Contestem el qüestionari detallat a continuació per escollir què volem mostrar als pares del que fem a l’escola. 1. Què treballem en cooperatiu? 2. Quin ús fem de les TIC? 3. Quina sortida ens ha agradat més? 4. Què hem treballat d’APS? 5. Quina celebració ens ha agradat més? 6. Com treballem la creativitat? 7. Com treballem les emocions? Quins intercanvis fem a l’escola?

Activitat 2: Cada grup s’especialitza en un àmbit (cooperatiu, TIC, sortides, APS, celebracions, creativitat, emocions i intercanvis), revisa les aportacions dels companys en relació amb el seu àmbit i les selecciona.

Activitat 3: Creem una presentació de forma col·laborativa entre tot el grup-classe per mostrar a les famílies les idees triades a l’activitat 2. Aquesta activitat pot ser: una presentació amb un mural com a suport, un vídeo, una presentació audiovisual (Power Point, Prezi, Google Drive…).

 

Subproducte: Metacognició

Activitat 1: Metacognició sobre els procés de realització d’aquest projecte. Què hem fet? Com ho hem fet? Què ha estat fàcil? Què ha estat difícil? Com ho podríem millorar? Què hem après?

Activitat 2: Fem un mapa mental per recollir les idees. N’escollim un.

 

QUINS ACOMPLIMENTS ENTRENEM?

Autonomia: 1- Té criteris propis per jutjar les situacions que li resulten quotidianes (prendre decisions i resoldre problemes). 2- És conscient de la influència del seu esforç en les situacions d’èxit (desenvolupar l’autoestima i la confiança bàsica).

Lideratge: 1- És capaç d’assolir acords amb els companys (influir positivament en els altres i generar implicació). 2- Es mostra actiu durant el procés de treball continuat (mostrar alegria i entusiasme).

Innovació: 1- Planteja solucions divergents (bones i noves) (ser creatiu en idees, processos i accions). 2- S’adapta a les diferents necessitats (generar canvi i obrir perspectives).

Habilitats empresarials: 1- Coneix el llenguatge publicitari i fa petites campanyes en treballs per a l’aula (emprar les estratègies de màrqueting i comunicació empresarial). 2- Assumeix les seves responsabilitats (actuar amb responsabilitat social i sentit ètic).

 

COM AVALUEM L'APRENENTATGE?

  • Autoavaluació: diana.
  • Coavaluació: escala.
  • Heteroavaluació: registre.

 

COM DIBUIXEM EL FUTUR?

El nostre objectiu és educar alumnes amb esperit emprenedor i competents en el món actual i volem generar a les aules paisatges d’aprenentatge el més vinculats possible a la realitat més propera que envolta els alumnes.