Col·legi Obispo San Patricio

2016 - 2017

0

TÍTOL DEL PROJECTE

Reino Ubuntu

LOCALITAT

Barrio de Huelin - Málaga

NIVELLS IMPLICATS

5è, 6è de Primària, 1º ESO (240 alumnes) i 11 professors

DESCRIPCIÓ

Objectius de l'aprenentatge

LLENGUA CASTELLANA

Hem volgut treballar el debat, l'exposició oral i la comprensió de textos.

LLENGUA ANGLESA

Hem volgut promoure l'adquisició i l'ús de vocabulari referent a les emocions i fortaleses humanes, a la llar i l'ús dels verbs modals.

EDUCACIÓ FÍSICA

L'acceptació de normes i respectar les regles específiques dels jocs, així com la participació en activitats grupals, mostrant actituds de cooperació, respecte i igualtat sense discriminar als companys o companyes.

EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL

Hem realitzat creacions plàstiques seguint el procés de creació i demostrant valors d'iniciativa, creativitat i imaginació, triant per a això els materials més adequats per elaborar un producte visual i plàstic sobre la base d'uns objectius prefixats.

Valoració del projecte

Per a nosaltres, aquesta ha estat la primera vegada que hem plantejat un projecte des de la perspectiva de l'emprenedoria. D'una banda, hem descobert grans possibilitats de transformar l'entorn des de la nostra pràctica diària. Per un altre, els alumnes ens han sorprès en cada tasca, han tendit una actitud molt positiva cap al projecte, han estat entusiasmats en la seva majoria, desitjant més. Al centre, hem notat que l'ambient ha millorat també, s'ha creat un clima de proximitat i confiança, especialment a les aules que han treballat el projecte.

Ara bé, durant la realització del projecte ens hem adonat d'alguns aspectes a millorar de cara a propers treballs.
- Millor definició del projecte, dedicar més temps al disseny del mateix.
- Incloure major estructura curricular.
- Treball en equip dels professors, especialment per al disseny .
- Planificar millor l'avaluació.
- L'elecció del tema (educació en valors) ha estat bé, no obstant això, pensem que una altra temàtica ens ajudaria a aprofundir molt més en la cultura d'emprenedoria.
- La visualització del projecte al centre