Escola Àngela Bransuela

2014-2015 / Cataluña / Lenguas / Primaria / Productos / Solidaridad

¿QUIÉNES SOMOS?

Escola Àngela Bransuela de Mataró. Escola d’educació infantil i primària.
www.angelabransuela.cat
¿QUÉ HEMOS HECHO?

Re-nova les teves joguines
Projecte: Re-nova les teves joguines
Web: https://sites.google.com/a/xtec.cat/re-nova-les-teves-joguines/
En aquest projecte han estat implicats 43 alumnes, els dos tutors de 5è i 3 mestres col.laboradors.


43
alumnos implicados
5
Profesores colaboradores

¿CÓMO LO HEMOS HECHO?

Es planteja una situació hipotètica (una capsa de joguines guardada al traster) on els alumnes han pogut reflexionar, individual i col.lectivament, entorn les seves pròpies joguines, l’ús que li donen i el consum que en fan. A partir d’aquesta reflexió i de la participació en diferents activitats de sensibilització ,els alumnes han proposat alternatives d’ús i consum de les seves pròpies joguines.
L’activitat consensuada entre tots els participants ha estat organitzar i dur a terme un mercat solidari de joguines de segona mà, per recaptar fons per una ONG local.
¿CUÁLES SON LOS HILOS CONDUCTORES?

Com podem millorar el món en què vivim?
Com podem ser més solidaris?
Com podem millorar les relacions entre les persones?
¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR CON ESTE PROYECTO?

1. Ser crític enfront del missatge publicitari, per a veure si la informació que es dóna és real.
2. Aprendre a reutilitzar i compartir jocs i joguines.
3. Definir el tipus de material amb el que estan fets els jocs i joguines, per veure en quina mida són reciclables.
4. Reflexionar i ser crític sobre el tipus de jocs i joguines que consumim.
5. Millorar diferents aspectes de la competència lingüística, digital i artística dels nostres alumnes.
¿QUÉ DESEMPEÑOS ENTRENAMOS?

Reflexiona de forma concreta abans d’actuar / responsabilitat
Decideix entre les diferents alternatives possibles/prendre decisions i afrontar reptes
Es comunica amb claredat/ habilitats de comunicació i negociació
Accepta les regles i normes que estableix el grup democràticament /treball en equip
Capacitat de tenir una visió general dels problemes/ visió de futur
Manifesta un pensament original i intuïtiu davant els problemes / creativitat
Gaudeix amb experiències de petites ventes o negocis a l’aula / gestió aspectes econòmics i financers
Identifica els punts forts del producte, els possibles destinataris, publicita el producte de forma alternativa i dirigida/estratègies de marketing.
¿QUÉ TAREAS FORMAN PARTE DE ESTE PROYECTO?

TASQUES
Tasca 1: La capsa de joguines
Tasca 2. La meva capsa de joguines
Tasca 3. Taller de consum responsable de joguines
Tasca 4. El mercat d’intercanvi de joguines
Tasca 5. Valorem el mercat, valorem el projecte
Evidències d’aprenentatge dels alumnes

¿CÓMO EVALUAMOS EL APRENDIZAJE?

AVALUACIÓ
• KPSI: avaluació inicial- coneixements previs// avaluació final – què he après?
• Diari de reflexió
• Diana
• Registre d’acompliments (mestre)
¿CÓMO DIBUJAMOS EL FUTURO?

Valorem el projecte molt positivament ja que ens ha permès anar definint la línia emprenedora del centre i aprendre a crear un projecte emprenedor.
El projecte ha superat les expectatives inicials.
Implantarem aquest projecte al nivell de 5è ja que creiem que és adequat per l’edat i alhora és un entrenament previ al nostre projecte de 6è: Emprendre a la meva escola.
Com a proposta de millora ens proposem la revisió de totes les tasques realitzades i de la part d’avaluació.