Escola La Draga

2013/2014 / Artes / Cataluña / Ciencias / Entorno / Lenguas / Matemáticas / TICs / Todo el Centro

0

¿QUIÉNES SOMOS?

L’escola La Draga és un escola de primària situada ben bé al costat de l’Estany de Banyoles. A més, es troba a pocs metres del centre de la ciutat, la qual cosa la fa molt accessible i li dóna un entorn envejable.
L’escola es va crear l’any 1996 i va estar 10 anys en barracons fins que el 2006 es va situar en l’actual edifici. Tot i estar molt ben situada, l’espai que disposa és molt limitat, especialment pel que fa a l’espai d’esbarjo.
Actualment és una escola de dues línies amb dos bonys a 5è i a 1r, per tant tenim 20 grups classe. Com a la resta de les escoles de la ciutat, aproximadament el 35% de ‘alumnat és d’origen immigrant.
Com a escola anem incorporant projectes emprenedors que ens ofereixen la possibilitat de formar alumnes competents en una societat cada vegada més exigent; amb capacitat d’observació i esperit crític per tal de provocar, si cal, petits canvis que els portin cap a un futur millor.

600
alumnos implicados
20
Profesores colaboradores

UN PATI A LA NOSTRA MIDA
¿QUÉ HEMOS HECHO?

L’escola La Draga té un espai d’esbarjo molt limitat. A més disposa de poques oportunitats de joc. A tot això s’hi afegeix la necessitat de potenciar la convivència positiva en un espai on els nens conviuen de molt a prop. Aquesta necessitat ja ha estat detectada des de fa anys a la nostra escola, però els intents que hi ha hagut per millorar la situació no han estat suficients. Amb aquest projecte volem arribar a treure profit de cada una de les zones diferents, buscar aquelles que actualment són desaprofitades i, alhora, crear noves oportunitats de joc. Al mateix temps, voldrem elaborar amb els alumnes la nostra pròpia normativa de pati, perquè sigui coneguda i respectada per tothom.
¿CÓMO LO HEMOS HECHO?

¿Cuáles son los hilos conductores?
-Com veus el nostre pati?
– Com seria el teu pati ideal?
-Com el podem millorar?
¿Qué queremos que aprendan? (objetivos de aprendizaje, incluir los curriculares)

● Desenvolupar l’autoestima i la confiança bàsica.
● Potenciar habilitats de comunicació
● Ser creatiu en idees, processos i accions
● Actuar amb responsabilitat social i sentit ètic.

A part de tots aquests objectius especialment emprenedors, ens proposem tot un seguit d’objectius curriculars a les àrees de matemàtiques, educació artística, llengües, tutoria, noves tecnologies i coneixement del medi social i natural, que ens ajudaran a treballar els continguts que se’ns demana amb els alumnes.

¿Qué queremos que entrenen? (desempeños de la competencia emprendedora)
● Pren decisions i sap resoldre problemes
● Promou i dirigeix el treball en equip
● Influeix positivament en els altres i genera implicació
● Planifica i duu a terme projecte

¿QUÉ ACTIVIDADES HAN LLEVADO A CABO?

Aquest curs s’iniciarà la pluja d’idees amb un gran MURAL DE LES IDEES. Tota la comunitat educativa podrà aportar les seves idees i seran recollides per l’equip impulsor del projecte.
El curs que ve, es repartiran les tasques pels cursos. Cada grup classe serà el responsable de tirar endavant un petit projecte emprenedor sobre el pati que volem.
¿CÓMO SE HA EVALUADO EL APRENDIZAJE?

L’avaluació haurà de ser contínua, és a dir s’avaluarà tot el procés. Per tant serà imprescindible l’observació directe del mestre en cadascuna de les activitats.
Els enregistraments dels moments de treball també ens seran de molta utilitat.
Els objectius emprenedors seran avaluats, intentant compaginar l’autoavaluació i la coavaluació, a través de: dianes d’avaluació i de rúbriques.
No es faran servir proves quantitatives del procés d’aprenentatge.
¿CÓMO DIBUJAMOS EL FUTURO?