Escola Verd

2013-2014 / Cataluña / Comunicación / Cuentos / Educación Física / Humanidades / Lenguas / Primaria / TICs

0

¿QUIÉNES SOMOS?

L’Escola Verd és una escola pública situada al barri de l’Eixample de la ciutat de Girona. És una escola catalana, respectuosa amb l’entorn, integrada al barri, oberta als canvis socials i a les noves tendències pedagògiques. El claustre està format per 17 mestres.
Iconescola verd 1.04 MB
Descargar panel

2
cursos implicados
2
Profesores colaboradores

UN CONTE MAI CONTAT
¿QUÉ HEMOS HECHO?

Es tracta d’escriure un text seguint l’estructura pròpia del conte: Plantejament (on , quan i personatges), nus (què passa) i desenllaç (solució). Els alumnes decidiran, en treball cooperatiu i l’atzar, l’argument del seu conte. El redactaran en grups de 4, l’il·lustraran, prepararan una presentació ppt i, a la festa de cloenda, l’escenificaran.
¿CÓMO LO HEMOS HECHO?

¿Cuáles son los hilos conductores?
• Com puc escriure un conte diferent?
• Com s’elabora un conte?
• Quines emocions i sensacions puc transmetre amb un conte?
¿Qué queremos que aprendan?
1. EXPRESSIÓ ESCRITA
• Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al destinatari.
• Revisar el text per millorar-lo i tenir cura de la seva presentació formal en fun- ció de la situació comunicativa.
2. COMUNICACIÓ ORAL
• Produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació comunicativa.
3. DIMENSIÓ LITERÀRIA
• Crear textos amb recursos literaris per expressar sentiments, realitats i ficcions.
4. DIMENSIÓ DIGITAL
• Realitzar comunicacions interpersonals virtuals i publicacions digitals.
• Realitzar activitats en grup utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu.
5. EDUCACIÓ FÍSICA
• Explorar les possibilitats i recursos expressius del propi cos per comunicar sensacions, emocions i idees.

¿Qué queremos que entrenen?
• AUTONOMIA: Valora diferents solucions als problemes
• LIDERATGE: Coneix i respecta tots els membres de l’equip
• INNOVACIÓ: S’entusiasma davant els reptes
• HABILITATS EMPRESARIALS: Mostra actitud positiva pel treball i genera bon ambient de grup.

¿QUÉ ACTIVIDADES HAN LLEVADO A CABO?

1. Presentació del projecte al grup .
2. Caixa d’idees, generador d’opcions: es distribueixen 8 papers de 4 colors diferents a cada grup perquè escriguin dues idees sobre: el marc narratiu (paper blau), els personatges (paper groc), els conflictes (paper vermell), les solucions (paper groc). Es llegeixen les propostes, s’introdueixen els papers en 4 caixes diferents, segons el color.
3. Per saber l’argument del conte, el portaveu de cada grup agafarà, a l’atzar, un paper de cada caixa. Amb les propostes de cada paper, cada equip haurà d’escriure un conte.
4. Cada grup elabora el seu conte, seguint l’estructura narrativa del conte.
5. A partir d’una rúbrica d’autoavaluació del grup, revisaran el seu treball (coherència, cohesió, lèxic, ortografia, morfosintaxi).
6. Redacció del text revisat en format digital.
7. Cada grup dissenya d’entre 5 a 8 dibuixos per il·lustrar el conte. Per mitjà d’una presentació ppt, serviran d’ambientació per a la representació.
8. Cada grup ha de posar-se d’acord per repartir-se els personatges del conte. Després, el grup ha d’organitzar i assajar la representació l’obra. Se’ls donarà una rúbrica que els ajudarà a tenir en compte quins elements han de tenir en compte per millorar la seva posada en escena i per saber de què seran avaluats.
9. Festa de cloenda del projecte: cada grup de cada classe escenificarà (5è EP) o llegirà (1r EP) el seu conte. Heteroavaluació. Celebració amb un pica-pica al final.
10. Publicació dels contes a la web de l’escola.
¿CÓMO SE HA EVALUADO EL APRENDIZAJE?

Dianes:
1. Coavaluació del treball cooperatiu (1r).
2. Coavaluació del treball cooperatiu (5è)
3. Coavaluació dels acompliments.
4. Autoavaluació de l’expressió corporal.
Rúbriques:
1. Avaluació del text (1r EP).
2. Coavaluació del text (5è EP).
3. Heteroavaluació de la lectura del conte (1r).
4. Heteroavaluació de la representació del conte (5è)
Registres:
1. Covaluació del procés (alumnes).
2. Avaluació del procés (mestres).
Porfoli: Alumnes de 5è de primària.
¿CÓMO DIBUJAMOS EL FUTURO?

1. Realitzar activitats per millorar el treball en equip: lideratge, acceptació i integració de tots els membres del grup.
2. Potenciar el treball creatiu: noves maneres de pensar, executar i resoldre situacions difícils.