Institut Can Roca

2013-2014 / Arts / Catalunya / Humanitats / Secundària i Batxillerat / Solidaritat

0

QUI SOM?

 

El projecte que neix amb aquest centre és fruit de la il·lusió i les inquietuds d’un grup de professors i professores que considerem que per tal d’aconseguir l’objectiu fonamental de l’educació secundària obligatòria, que és fer dels nostres alumnes ciutadans responsables i persones felices, cal facilitar­los una formació intel·lectual i acadèmica basada en la transmissió d’uns valors que els permetin conviure en societat i fomentin la seva autonomia i autoestima, i que els permeti desenvolupar les seves capacitats per a assumir els reptes que els planteja el moment històric i les circumstàncies socioeconòmiques que vivim en el moment actual.

 
 
 
151
alumnos implicados
8
Profesores colaboradores

Creixem plegats amb la música

QUÈ HEM FET?

 
Aquest és un projecte de col·laboració entre l’Escola Fàtima (Centre d’Educació Especial situat molt a la vora de l’institut) i l’INS Can Roca de Terrassa, amb l’objectiu final de preparar una sèrie de concerts plegats al llarg del curs.
La idea va sorgir arran d’un concert improvitzat realitzat a finals del curs passat, en el qual l’alumnat de l’institut en va preparar un per als nois i noies de l’Escola Fàtima, i van tocar plegats dues peces. L’experiència va ser molt enriquidora per tothom, tant pel professorat com per l’alumnat, i es va creure que seria una experiència molt positiva per treballar­la de manera continuada el proper curs, establint uns lligams forts amb l’Escola Fàtima. Els fils conductors del projecte, descrits posteriorment, mostren el per què hem escollit aquest projecte i què fa que el faci especial per a la comunitat educativa.

 

COM HO HEM FET?

 

¿Cuáles son los hilos conductores?
1) Com fer créixer una comunitat educativa (famílies, entorn, centre) cohesionada i ben avinguda?
2) Com podem conèixer millor les persones d’educació especial?
3) Com organitzem un acte públic (concert)?
4) Com podem ajudar a les persones d’educació especial?
5) Pot un alumne autista o amb síndrome de Down mantenir l’atenció davant la creació i/o interpretació de peces musicals?
6) L’esforç té recompensa?

Què volem que aprenguin?

AUTONOMIA  LIDERATGE  INNOVACIÓ  HABILITATS EMPRESARIALS 
1.- A identificar les seves actituds/emocions i motivacions davant decisions, responsabilitats, reptes o tasques.

 

2.- A identificar tant les seves barreres internes i discursos defensius com la dels companys d’educació especial.

 

3.- A descobrir les possibilitats i limitacions d’una discapacitat psíquica o psicomotriu.

 

4.- A identificar les característiques de persones amb necessitats educatives especials, principalment les de persones amb tret autista i síndrome de Down.

 

5.- A realitzar una descripció a partir de les pautes apreses.

 

 

 

 

1.- A identificar les necessitats d’un alumne amb TEA o Síndrome de Down, amb l’objectiu de planificar activitats pedagògiques vinculades a la música, la pintura i la dansa adequades,  i crear un ambient de gaudir, experiència artística i companyonia entre tot l’alumnat.2.- A identificar barreres personals i de l’entorn en el procés comunicatiu a l’hora d’explicar les activitats.

 

 

3.- A treballar en equip sabent que es tracta de combinar i sincronitzar rols i intel·ligències diverses.

 

4.- A dinamitzar un acte públic.

 

 

1.- A ser creatius en idees, processos, i accions.2.- A conèixer les claus per fer una jerarquia de prioritats en el desenvolupament del projecte de la creació d’un videoclip.

 

3.- Eines per planificar projectes que requereixin el treball en equip.

4.- La comunicació simbòlica i no verbal.

5.- A utilitzar diversos programes informàtics així com aparells d’enregistrament per crear el videoclip.

 

1.- A definir les claus per organitzar un projecte artístic i alhora empresarial.2.- Conèixer els conceptes bàsics d’ingressos i despeses que suposa l’organització d’un concert

 

3.- A treballar en equip sabent que es tracta de combinar i sincronitzar rols e intel·ligències diverses.

4.- A coordinar i liderar grups de treball per dur a terme el projecte.

 

5.- La comunicació publicitària (cartells, videoclip…)

 

Què volem que entrenin?

AUTONOMIA  LIDERATGE  INNOVACIÓ  HABILITATS EMPRESARIALS 
1.- L’assoliment del seu compromís.

 

2.-. La seva actitud empàtica en diverses situacions i rols que desenvolupen a la seva vida.

 

3.- La capacitat de motivar-se des dels seus ideals i valors.

 

4.- La presa de decisions coherent en els casos en què els seus valors i ideals xoquin amb altres de diferents.

5.- La capacitat de transmetre les emocions / actituds eficaçment.

 

 

1.- La seva capacitat per crear activitats originals i que sàpiguen captar l’atenció d’un noi/a amb discapacitat.

 

2.- L’habilitat de comunicar-se amb eficàcia, analitzant barreres i  tractant d’evitar-les.

 

3.- La capacitat de treballar en equip, aportant diferents rols o habilitats, i adequant el seu rol-habilitat a l’objectiu comú.

 

 

1.- La seva capacitat per organitzar i preveure el desenvolupament d’un projecte.2.- La seva capacitat d’interpretar l’entorn de forma flexible i imaginativa.

 

3.- La seva capacitat per transmetre un missatge en llenguatge de signes o de forma original a través de gestos.

4.- A cooperar amb altres en la creació d’un producte artístic, com pot ser el videoclip.

5.- La seva capacitat per tenir pensaments originals en l’aplicació del projecte.

 

1.- La seva capacitat per organitzar i preveure el desenvolupament d’un projecte.2.- Identificar les possibles complicacions que puguin aparèixer en la preparació i desenvolupament del concert, i disposar d’alternatives.

 

3.- A elaborar un pressupost per executar el projecte, així com preveure els beneficis econòmics d’aquest.

4.- La seva capacitat d’idear mecanismes de publicitat i difusió per l’èxit del projecte.

 

 

QUINES ACTIVITATS HAN DUT A TERME?

 
1.- Conèixer les característiques de les persones que pateixen TEA o síndrome de Down i com els afecta quotidianament, per sensibilitzar l’alumnat en el respecte envers els nois i noies de l’Escola Fàtima o d’altres semblants.
2.- Preparar diverses activitats/creacions musicals per mostrar als concerts (cançons, interpretació de peces amb flauta, percussió i guitarra, crear videoclips, etc.), acompanyats dels alumnes de l’Escola Fàtima, en alguna peça musical.
3.-Organitzar el “Concert de Nadal” (Acte de solidaritat) i l’ “Acte de final de curs a l’Escola Fàtima” (Celebració del final de la col·laboració amb l’Escola Fàtima). Planificació d’actes públics.
4.-Seduir al públic difonent l’existència del concert, com a fruit de l’especial col·laboració entre una escola d’educació especial i un institut de secundària.

 

EXEMPLE

CICLE DE KOLB      
Experiència Verbalització Conceptualització Transferència
Realitzar una autodescripció a partir del que coneix sobre ell/-a mateix/-a. Reflexionar i escriure sobre un mateix/-a: les seves actituds, interessos, aspectes físics que el o la caracteritzen, etc. Autoconeixer-se. Conèixer i identificar actituds. Conèixer les parts d’una descripció (treballades a llengua prèviament). Triar el seu fillol tenint en compte les característiques d’aquest i les seves  actituds/emocions. La tria ha de garantir un compromís per a tot el trimestre.

COM S'HA AVALUAT L'APRENENTATGE?

 
roca
Les eines d’avaluació que s’han utilitzat són les següents:
– Diari de reflexió: els darrers 5’ de classe, cada alumne ha d’escriure en el seu diari reflexiu el que ha vivenciat en aquella sessió, donant resposta a tres preguntes:
a) Què hem fet avui?
b) Per què serveix el que hem fet?
c) Com m’he sentit?
d) Com s’ha sentit el meu fillol?
e) Què milloraria de la sessió d’avui?
– Avaluació del procés: llistat de control. A meitat del trimestre, aproximadament, es passa un full en el qual es valora el que s’està fent bé i el que cal millorar respecte uns ítems.
– Autoavaluació: diana. Aquesta eina ens servirà per avaluar la tasca A3 presentem-nos. En una diana han de valorar del 0 al 3 els següents apartats:
– He escrit un mínim de 4 adjectius sobre el meu caràcter.
– Conec les parts d’una descripció.
– He triat a consciència el meu padrí/-a perquè sé que per la seva descripció ens podem entendre molt bé.
– Quan he escoltat les descripcions dels companys/es de Fatima, he identificat un mínim de 3 adjectius sobre el caràcter de cadascun d’ells.
– Coavaluació: diana. En una diana han de valorar del 0 al 3 els següents apartats:
– Aporto idees interessants a l’equip.
– Participo en la planificació de la feina.
– Conec l’activitat que he de fer.
– Sé escoltar les idees/opinions dels altres.
– Animo als meus companys/es a què aportin idees.
– Sé elaborar un pressupost.
– Autoavaluació (formulari-enquesta): aquesta eina ens servirà per avaluar el producte final.

 

COM DIBUIXEM EL FUTUR?

 
– Ajustar millor la temporització i així permetria planificar prèviament activitats transversals, les quals ens permetrien implicar en major grau a tota la comunitat educativa.
– Aspirar a un projecte encara més ambiciós, per exemple obrir el concert a tota la ciutat de Terrassa. D’aquesta manera permetria als nostres alumnes entrenar l’habilitat comunicativa i ser capaços de seduir al major nombre de públic perquè assisteixin al concert.
– Implicar entitats externes, com per exemple l’associació de sords muts de la ciutat, fent-los partíceps del projecte.
– Falta d’experiència compensada per la il·lusió de crear un projecte nou al centre, pensant que seria molt enriquidor per a l’alumnat. Aquesta falta d’experiència ha anat en detriment d’una òptima planificació que ens ha impedit tenir el temps suficient per anar corregint durant el procés.