Institut Vallvera

2013-2014 / Catalunya / Economia / Humanitats / Serveis / Solidaritat / Varis Nivells del Centre

0

QUI SOMS?

 

El nostre centre es troba localitzat a Salt, concretament a la zona del Pla dels Socs, porta d’entrada a la zona de les Deveses, pulmó verd de la població. La població de
Salt es caracteritza per un alt percentatge de població immigrant i famílies amb risc d’exclusió social.
L’ Institut Vallvera és un centre públic d’ensenyament secundari que depèn del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i que es regeix en la seva actuació pels principis i preceptes recollits a la normativa vigent.
Actualment té 93 professors i professores.

 
 
 
0
alumnos implicados
3
Profesores colaboradores

LABORATORI DE PROJECTES

QUÈ HEM FET?

 
En el laboratori de projectes l’alumnat disposarà del suport per dur a terme el seu projecte d’emprenedoria en l’àmbit de l’Animació Sociocultural i Turística.
En el primer curs, en el mòdul de Metodologia, es donarà la base metodològica per elaborar els projectes i es generaran diversitat d’ idees, que es concretaran i desenvoluparan (implementaran) en el segon curs en el mòdul de Projecte.

 

COM HO HEM FET?

 
 

Quins són els fils conductors?

 
 • Com podem millorar la qualitat de vida del col·lectiu al que ens dirigim?
 • Com innovar en l’àmbit de l’animació sociocultural?
 • Com ens podem convertir en agents de canvi?
 • com m’enriqueix el procés creatiu?
 • Com podem transformar la realitat?

 

 

Què volem que aprenguin?

Integrar continguts de primer i segon curs.
Potenciar la capacitat creativa i d’innovació.
Ajudar a trobar una sortida professional i d’inserció laboral
Coordinar els mòduls de Metodologia de la Intervenció Social de primer curs i el de Projecte de segon curs.
Formar en les tècniques de creativitat i innovació.
Crear un projecte individual o en grup que sigui vàlid i viable.
Programar activitats del mòdul de Metodologia amb l’objectiu que al final del curs l’alumnat tingui un pre-projecte.Iniciar les activitats de segon curs a Projecte amb les bases metodològiques i tècniques per a elaborar un projecte assolides.
Coordinar la concreció de les activitats entre el primer i segon fent que es corresponguin entre un curs i un altre.
 

Què volem que entenguin?

 
 • Creix en Autonomia:
  És responsable, treballa eficaçment i pren decisions de cara a la resolució de conflictes.
  Desenvolupa habilitats de comunicació i negociació treballa en equip i assumeix riscos.
 • Pren la iniciativa
 • Planifica projectes
 • Defineix l’objecte de negoci i estratègia
 • Gestiona aspectes econòmico-financers
 • Genera canvi
 • Gestiona recursos humans
 • Desenvolupa processos d’activitat
 • Crea estratègies de màrqueting
 • Creix en responsabilitat social

 

QUINES ACTIVITATS HAN DUT A TERME?

 
1r ASCT 2n ASCT
Anàlisi realitat i detecció de necessitats Redefineixo/concreto  la meva idea(mapa mental)

 

 

Com trobem la idea? Tècniques creativitat(mood board) Detecció necessitats- la meva idea pot cobrir necessitats? Viabilitat (recerca-estudi mercat) 
Perquè? Partint d’un  model de document i treballant el format estils del word. Es treballarà també l’excel i altres eines en xarxa. Nom projecteDescripció

 

Justificació

Marc Referència

Destinataris

Ubicació

 

Definició d’objectius. Autoavaluació a partir de guies de qualificació i rúbriques Concreció Objectius 
Cronograma treball. Tasques moodle  incentivant sobretot la coavaluació. Cronograma 
MetodologiaTreball en equip. Metodologia- treball equipReflexió  (diari reflexiu il·lustrat)

 

 

RecursosPrevisió. RecursosRecerca i elaboració

 

 

DifusióPropostes i anàlisi de les eïnes de difusió. Elecció canal difusió. Campanya difusió 
AvaluacióRegistre dels acompliments.

 

Autoavaluació de les HH emprenedores

Avaluació (memòria visual projecte)Viabilitat i implementació.

COM S'HA AVALUAT L'APRENENTATGE?

 
Avaluació contínua però independent de primer i segon.
Instruments:
Mapa mental
Graelles avaluació.
Tasques moodle.
Rúbriques
Dianes avaluació
Diari reflexiu il·lustrat…

 

Indicadors:
1. Presentació del projecte individual final de primer. S’establiran criteris d’avaluació.
1. Participació activa a totes les activitats, assistència.
2. Viabilitat del projecte final de segon.
3. Presentació pública del projecte.

COM DIBUIXEM EL FUTUR?

 
Continuïtat i consolidació del laboratori de projectes.
Ampliar el laboratori de projectes a altres mòduls i Cicles. Realitzar projectes globalitzats on s’impliquin la resta de mòduls.
Connectar amb el món laboral per tal d’executar els projectes viables i millorar la inserció laboral de l’alumnat.
Propostes millora:
Avaluar amb precisió el treball en equip per millorar
Donar més temps al procés reflexiu per evolucionar.
Acotar en quins moments s’entrenen les diferents habilitats.
Millorar en la difusió dels projectes realitzats.