La Nostra Escola Comarcal Picassent

2014-2015 / Arts / Comunitat Valenciana / Humanitats / Productes / Secundària i Batxillerat / Serveis

0

QUI SOM?

La Nostra Escola Comarcal (Picassent, València). Som un centre cooperatiu d'ensenyament en valencià que en aquestos moments te 632 alumnes. Contem amb 3 etapes educatives: infantil, primària i secundària (educació dels 2 ALS 16 anys).
QUÈ HEM FET?

De la pedra a l'plàstic
El projecte porta per títol "De la pedra al plàstic". Està dirigit al 'grup de 1r de l'ESO, el qual està format per 19 alumnes. Els professors que han participat en tot el projecte són 3 (Natura, Tecnologia i Socials), amb l'ajuda puntual del professor de Plàstica.
IconLa Nostra Escola Comarcal Picassent 576.47 KB
download
19
alumnes implicats
3
Professors col·laboradors

COM HO HEM FET?

Hem confeccionat 01:00 horari lectiu especial per al mes de febrer en el qual el projecte s'a DUT a Terme de dilluns a dijous en Les dues sessions Després del pati i Abans de dinar (8 sessions setmanals) per a un total de tres semanas. Hem Organitzat la classe en grups d'experts i grups base -experts en alimentació, població i art-. Els grups d'experts dediquin 2 dies a formació intensiva sobre su tema i la resta del temps treballaren per grups base a els 3 tallers Específics. Dintre de cada taller S'HAN DUT a Terme Diferents Tasques i activitats. La Finalitat d'aquestos 3 tallers és Produir elements per Muntar 1 exposició sobre la Prehistòria amb elements comparatius amb l'actualitat i ser compartit amb la resta de la comunitat escolar.
Quins són els FILS CONDUCTORS?

- Què tinença en comú i que és diferenciïn Les dues maneres de viure -prehistòrica i actualment?
- Quins Avantatges i Autorización inconvenients tinença cadascuna de les Dues époques?
- Per a Què ens serveix Conèixer el pasado?
QUÈ VOLEM ACONSEGUIR AMB AQUEST PROJECTE?

- Conèixer el pasado prehistòric -social, cultural, tecnològic, ... - i ser Capac d'comparar a els Seus Trets Principals amb l'actualitat.
- aprofundir en el Coneixement dels Principals problemes Mediambientals.
- Saber comparar críticament els Societats de caçadors / recol·lectors amb els d'Agricultors / ramaders.
- Conèixer a els Principals Canvis que a nivell d'habitatge és van produir en passar de la vida nòmada a la sedentària.
- Conèixer el tipo d'alimentació prehistòrica il 'actual AIXÍ com a els Seus Beneficis i perjudicis.
- Prendre de consciència de les possibilitats que el medi ofereix i DISPOSICIÓ favorable per a contribuir al Manteniment de la biodiversitat i a un Desarrollo sostenible.
- Treballar cooperativament de manera participativa, assertiva i respectuosa.
- Escortar i expressar les-s'en público adequadament.
- Manifestar una actitud positiva i inquisitiva cap al Treball.
- Adquirir un Hàbit de Treball constant i autònom.
- Adquirir Confiança en els Habilitats d'1 MATEIX.
QUÈ acompliments ENTRENEM?

- Coneix quines són els seues aptituds i Habilitats i els posa a DISPOSICIÓ de la resta Quan són necessaries.
- defen a els Seus drets i opinions Davant la resta de forma clara i explícita. Inclús en Situacions de conflicte.
- Acompleix a els terminis Marcat a Llarg temps, planificant-se ELLS mateixa per acomplir a els terminis.
- Planifica a l'hora d'enfrontar-se a una taverna.
- Gestiona el temps que te disponible Marcant-se prioritats i sota CRITERIS D'eficàcia.
- descriu el problema identificant els sues causes i efectes.
- Decideix de manera raonada i amb justificació l'alternativa de solució més adequada.
- Fa DEFINICIONS de caràcter conceptual establint relacions.
- Participa activament en Situacions de comunicació oral.
- És comunica amb claredat i precisions.
- Aconsegueix Acords amb L'altra part, mantenint 01:00 ambient de cordialitat.
- És solidari con los Seus Companys.
- Coneix, accepta i respecta a Tots els Membres de l'equip.
- Te respecte i interès per els Aportacions de la resta.
- Assumeix amb Decisió responsabilitats no enfrontades anteriorment.
- Actua amb tenacitat, demostrant constància a l'Esforç, sense necessitat des supervisió externa.
- Treballa activament en un procés Llarg de Treball, no Baixant a els moments dificils.
- La Seua actitud durante el projecte genera implicacions organit a els Companys de Treball.
- Aprèn dels errors i genera alternatives Diverses que permeten Créixer al grup i su Treball en moments de crisi.
- Actua d'acordar a una jerarquia d'Operacions.
- Ús de recursos no habituals.
- És flexible Alhora d'ANALITZAR su entorn.
- Te una actitud flexible Davant Situacions desconegudes i novedoses.
- Posseeix Coneixement de les fases necessaries per a planificar un projecte il 'empra amb eficàcia.
- realitza una cronologia adequada de les fases.
- Identifica Criteris d'Avaluació adequats per al producte final i tot el Procés.
- Coneix els Fortaleses i debilitats dels companys de grup.
- Trau partit de les Fortaleses dels Membres del grup per al disseny de les Tasques de grup i minimitza els debilitats.
- Planifica temps i recursos necessaris per a ELLS mateixa.
- Mostra mecanismes de canvis d'estratègia Davant Diferents vicissituds al camí.

- Canta al grup prioritzant el Bé comú a PROPI.
- Desenvolupa l'activitat amb transparència, sense mentir ni enganyar ALS SEUS Companys ni Professorat.
QUÈ TASQUES FORMEN PART D'AQUEST PROJECTE?

- Elaboració d'un dossier de Treball i d'un mapa conceptual d'experts.
- Disseny d'1 Qüestionari d'experts.
- Elaboració d'1 diccionari visual Paleolític.
- Elaboració d'un menú Paleolític.
- Elaboració d'1 bodegó fotogràfic con los residus que generem hui en dia.
- Construcció d'una maqueta d'1 poblat Neolític.
- Construcció d'una maqueta d'una ciutat moderna.
- Elaboració de plaquetes paleolítiques.
- Realització de pintures rupestres.
- Disseny i Muntatge d'1 exposició.
- Visita guiada a l'exposició.

COM AVALUEM L'APRENENTATGE?

- Diari de classe i portfoli d'Evidències.
- Mapa conceptual.
- Activitats.
- Qüestionari d'experts.
- Visita guiada a l'exposició.
A través d'rúbriques i dianes, i combinant l'heteroavaluació amb l'autoavaluació i la coavaluació.

COM dibuixem EL FUTUR?

Considerem que el projecte ha Donat SENTIT a l'Aprenentatge mitjançant 1 Objectiu definit i materialitzable en un producte final. També ENS ha Donat l'OPORTUNITAT de crear una comunitat d'aprenentatge obrint l'escola a les familias i la societat. Per Altra banda, el projecte ENS ha oferts noves ferramentes per fixar el coneixement: què escortin a els alumnes s'oblida, el que fan s'aprèn. Per últim, i no Menys important,
Respecte a les Propostes de Millora:
- La temporalització: vam Voler Fer Moltes coses a Poc de temps. Sobrecarrega de tasques, activitats i recursos.
- Disseny del projecte: els Objectius d'aprenentatge han Estat excessivament condicionats a factors com horari, participació equitativa del Professorat en el projecte i temps.
- Noves tecnologies: calç 1 Millor Adequacio dels recursos informàtics a les necessitats (Impressió, emmagatzemament de documents, etc.).
- Avaluació: donar a Conèixer a els Objectius d'aprenentatge i engrescar a els alumnes a la Seua Definició. Programar més acuradament el temps de classe per a les Diferents Avaluacions.