La Salle - Girona

2013-2014 / Catalunya / Ciències / Comunicació / Economia / Humanitats / Llengües / Productes / Secundària i batxillerat

QUI SOM?

La Salle de Girona és una escola privada-concertada. "Una escola de calidad i proximitat oberta a tothom". El nostre caràcter PROPI vetlla per 1 educació en valors adreçada ALS joves actuals. En un ensenyament Basat en els noves tecnologies i metodologies, a els recursos humans garanteixen la nostra calidad.
IconLa Salle Girona 844.50 KB
descarregar panell
 
120
alumnes implicats
6
Professors col·laboradors

UN MOS PER LA UNIÓ EUROPEA
QUÈ HEM FET?

El projecte d'emprenedoria que Hem Desenvolupat s'integra dins de d'1 dels programes d'innovació de La Salle ARLEP anomenat FAIG. AQUEST programa està Basat en noves metodologies actives, com Treball per projectes, treball cooperatiu, formació transversal i multidisciplinària i aplicación del mètode IDEAR (Identificar el problema, Definir, Examinar, Actuar, Resultats).
Un Mos per la UE és un projecte que integra i combina tres Àrees curriculars: àrea de llengües, àrea científica i 'àrea humanística. També INCLOU Procediments Específics d'emprenedoria.

El fil conductor del treball és la recerca d'Aspectes nutricionals, de salut i socioeconòmics de la UE, des d "un projecte simulat on és Demana la col • dels alumnes per Fer 1 estudi sol·licitat per la Comissió Europea.

Els alumnes han d'realitzar una primera fase de recerca d'informació i seguidament el desarrollo d'1 producte (bloc, revista, material didàctic i documental) amb la Finalitat de determinar quina és la situaciò actual del joves de la UE, en tèrmits nutricionals i de salut i proposar 01:00 projecte per tal de conscienciar a els joves de la importància d'adquirir Hàbits saludables i millorar la situació actual.

COM HO HEM FET?

 Quins són els fils conductors?

 Què volem que aprenguin?

OBJECTIUS DEL TREBALL:
- Recopilar informació relacionada amb AQUEST Àmbit de cada país Membre, per tal de crear una base de dades d'informació comuna.
- Determinar els causes del problema i plantejar Possibles solucions.
- Explicar Autorización són a els Hàbits nutricionals i d'esport dels Diferents Països de la UE i determinar Autorización són dels Països que estan en situació d'alerta.
- Elaborar una estadística i 1 gràfica on és reflecteixin els tats recollides.
- realitzar 1 projecte va concretar de Sensibilització que olla consistir en un documental, una revista, una pàgina web i material lúdic i didàctic destinataris a les escoles.

Àrea llengües:
- Aconseguir 1 bona Expressió oral i escrita
- Utilitzar fitxes tècniques adequadament.
- Fomentar Capacitat de síntesi.
Àrea científica:
- Conèixer nutrients: els Seves caràcterístiques i Funcions.
- Interpretar tats obtingudes de les Pràctiques FETES al laboratori.
- Elaborar / interpretar gràfics.
Àrea humanística:
- Conèixer la geografia política i humana dels Diferents Països de la UE
- Elaborar / interpretar mapes temàtics.

 Què volem que entrenin? (Acompliments de la competència emprenedora)

- Potencia la motivació il 'esperit de superació.
- Gestiona el temps disponible Marcant-se prioritats i sota CRITERIS D'eficàcia.
- Coneix, accepta i respecta a Tots els Membres de l'equip.
- Lidera i ofereix alternatives variades que facilitin la consecució d'Acords paper grup.
- Te una actitud flexible Davant Situacions desconegudes i noves.
- Genera múltiples possibilitats prèvies a la presa de decisions concretes.
- Identifica amenaces i Oportunitats en el su entorn d'aprenentatge.

QUINES ACTIVITATS S'HAN DUT A TERME?

1- FASE I: RECERCA D'INFORMACIÓ
-Lliurament de la informació en una base de dades comuns.
-comparativa entre Països per tal de:
o Determinar els 4 Països que estan en situació de risc.
o Determinar els 4 Països que és troben en una situaciò favorable.
o Determinar la situaciò de nostres país.
-Elaborar una estadística i 1 gràfic amb la comparativa dels Diferents Països on és Vegi reflectida L'evolució.
-Realitzar un mapa temàtic utilitzant els tats anteriors.
Determinar els causes del problema i proposar Possibles solucions.
2- FASE II: Realització PRODUCTE
-Distribució de productes: cada grup ha de realitzar 1 producte va concretar
o Documental
o Blog
o Revista
o Material didàctic
-A prop procedimental del producte atorgat.
Determinar la informació que s'exposarà de cada producte.
-Avantprojecte:
o Memòria i Pressupost
o Paràmetres pressupostari: s'atorga 1 Pressupost des de la Comissió europea i calç justificar els DESPESES que comportarà a la realització del cada projecte adreçant una carta a la Comissió.
-Materialització del projecte.
-Presentació del producte.

COM S'HA AVALUAT L'APRENENTATGE?

DIANA autoavaluació: la passarem Dues vegades, un a les dos semanas i L'altra en finalitzar l'projecte "Grup de treball"
RÚBRIQUES
COM dibuixem EL FUTUR?