La Salle Santander

2013-2014 / Cantabria / Ciències / Humanitats / Reciclatge / Secundària i Batxillerat

0

QUI SOM?

Col·legi concertat que estimula sobre alumnes perquè adoptin una actitud positiva, lliure i decidida davant La nostra proposta de valors, de manera que aconsegueixin orientar sobre vides amb ple sentit. Aquesta Proposta de valors es concreta en: la responsabilitat, la justica, la convivència, la interioritat i la transcendència.
Iconla surt-li santander 936.70 KB
descarregar panell

75
alumnes Implicats
4
professors col·laboradors

Projecte RE. Redueix, reutilitza, recicla.
QUÈ hemo FET?

El projecte consisteixen en què els alumnes analitzen els Deixalles que es produïa en el centre i fora d'Ell, per veure quina Reduir, reutilitzar i reciclar i com fer-ho Tant Fora del centre com dins.
COM HO hemo FET?

¿Quins són els Fils conductores?
• Quanta brossa generem?
• D'on ve el fem?
• Què Podem acer amb les escombraries?
Què Volem que aprenguin?

Des Biologia i Ciències Socials i Altres assignatures.
• Els recursos naturals i els seus tipus. Conseqüències ambientals del consum humà d'energia.
• Els residus i sumi gestió. Valoració de l'impacte de l'activitat humana en els ecosistemes.
• Valoració de la Necessitat de tenir cura del medi ambient i d'adoptar conductes solidàries i respectuoses amb ell.

Què Volem que entrenen?

• Actua amb responsabilitat social i sentit crític.
• Gestiona de forma eficaç el treball.
• Influeix positivament en els altres.
• Genera canvi i obrir Noves perspectives.
• Fonamenta i proposa accions preventives concretes per a millor la salut i el medi ambient.

QUINES ACTIVITATS S'HAN DUT A TERME?

• explicacions del projecte.
• TASCA 1: Identificació de Deixalles (Biologia).
• TASCA 2: Participació d'Experts.
• TASCA 3: Gestió (o del reciclatge (Ciències Socials).
• TASCA 4: Campanya reciclatge (Religió).
• TASCA 5: Gestió projecte RE (Biologia i Ciències Socials).
salle-santander

COM S'HA avaluada L'APRENENTATGE?

DELS ALUMNES:
Autoavaluació, coavaluació i heteroavaluació.
Amb rúbriques, dianes, portfolis, observacions i activitats de aplicación.
Portfolio.
A través del bloc del Projecte RE, els alumnes van explicant les Tasques realitzades i els Coneixements que han adquirit.

DEL PROJECTE:

Ens agradaria que Fuess els propis alumnes, amb el Seguiment dels professors Implicats, els que elaboraran les rúbriques amb les quals avaluar el projecte:

CREIXEMENT I SOSTENIBILITAT Sempre Gairebé sempre De vegades Mai
S'identifiquen les Necessitats i els avenços del projecte.
Es comuniquen els èxits a totes les persones involucrades.
Es comuniquen i publiciten els èxits a l'exterior.
S'avaluen els resultats de forma objectiva i explícita.
S'identifiquen Propostes de millora.
S'identifiquen aplicacions del que s'ha après en ALTRES situacions.
Es reflexiona sobre el Procés amb els alumnes.
S'elabora una memòria explicativa final.
COM dibuixem EL FUTUR?