Les Alzines - Girona 3PECTEM

2014-2015 / Arts / Catalunya / Ciencies / Llengües / Productes / Serveis / Varis Nivells del Centre

0

QUI SOM?

Les Alzines: Pertany al grup educatiu Institució Familiar d'Educació. IFE te un total de tretze escoles a Catalunya i Balears. Aquestes acullen a més de 5000 familias, 700 professionals de l'educació i l'Voltant de 8000 alumnes.
El projecte educatiu de les Alzines és fonamenta en la identitat cristiana i ofereix 1 educació diferenciada i personalitzada
QUÈ HEM FET?

3pectem
IconLes Alzines - Girona 3pectem 506.76 KB
descarregar Panell
225
alumnes implicats
9
Professors col·laboradors

COM HO HEM FET?

El projecte preten Treballar el respecte a l'entorn Partint d'1 Organització internivell (P3, 3EP i 3ESO) i de fent-ho extensiu a la resta d'alumnat de l'escola.
AQUEST curs iniciem la primera part del projecte, el 3pectem net amb una actuació Molt concreta: la netedat a l'escola. Però l'objectiu principal és implementar el projecte 3pectem net i 3pectem verd per Treballar el respecte i cura de l'entorn (hort, espais verds, netedat, reciclatge, etc.)

Quins són els FILS CONDUCTORS?

- La netedat em fa sentir més feliç?
- Tots a la una ho aconseguirem

QUÈ VOLEM ACONSEGUIR AMB AQUEST PROJECTE?

- Respectar el material comú
- Respectar i Tenir cura de la natura, les persones i a els Objectes de nostres entorn
- Valorar els normes que regeixen la convivència a els grups socials
QUÈ acompliments ENTRENEM?

- Actua amb Decisió Davant dels problemes en una situaciò coneguda
- Treballa amb Criteris de Col·laboració
- Accepta els regles i normes que estableix el grup democràticament
- Coneix i fa ALS Membres de l'equip
- Pensa i expressa Diferents possibilitats de solució i organització Abans de posar-se a Treballar directament al producte o projecte.
- És dirigeix correctament ALS Companys de grup, generant 1 comunicació cordial entre ELLS.
QUÈ TASQUES FORMEN PART D'AQUEST PROJECTE?

Tasca 1: Conscienciació de com està l'escola
El projecte s'inicia amb 1 enquesta que pretèn Fer ver com està a nivell de netedat la nostra escola.
A partir d'aquí 3EP dissenya 1 distintiu per les persones implicades en el projecte, fan campanya electoral i P3, 3ESO i els mestres de l'escola votin el distintiu que més a els agrada. AQUEST s'utilitzarà en Fer QUALSEVOL activitat relacionada amb el projecte.
Seguidament, és realitza 'una activitat que pretén conscienciar de com està l'escola; és la Recollida conjunta de bruticia per tota l'escola i la Realització d'1 petit diari de reflexió.
Tasca 2: Fer extensiu tot el projecte a tota l'escola
Per grups cooperatius 3ESO és crearà un producte (ex. Pòster digital). Conjuntament amb 3EP i P3 s'explicarà AQUEST producte a Tots els cursos de l'escola. És Proposa también que sorgeixi algun producte dels cursos que han rebut l'explicació.

COM AVALUEM L'APRENENTATGE?

- Avaluació inicial: enquesta ALS cursos implicats en el projecte
- Diari de reflexió
- Diana
- Rúbrica
COM dibuixem EL FUTUR?

El projecte ha Estat 1 Èxit. Hem aconseguit 1 nivell de conscienciació alt i ja iniciem Altres Actuacions com la Recollida de piles o jocs del reciclatge a partir de este projecte
La intenció és consolidar i extendre el projecte 3pectem.
Per Altra banda, valorem Molt positivament el FET de barrejar Diferents etapes educatives.