Manuel Liaño Beristáin

2013-2014 / Cantabria / Entorn / Llengües / Matemàtiques / Reciclatge / Tot el Centre

0

QUI SOM?

Col·legi Públic "Manuel Liaño Beristáin", situat a la localitat de Barreda (la seva població sorgeix a l'ombra de SNIACE, gran indústria en els anys 70, ara en declivi), del municipi de Torrelavega a Cantàbria. El centre sorgeix com a iniciativa de l'alcalde en 1989, que sempre va sentir la necessitat de tenir un centre públic que atengués la gran quantitat de nens de la zona. El centre està envoltat per un preciós jardí, dissenyat pel director i cura per tots, professors i alumnes. La ràtio professor alumne afavoreix la personalització de l'aprenentatge. Des del centre treballem Educació per a la salut, educació viària, educació per a la pau, interculturalitat, educació mediambiental, educació del consumidor, sostenibilitat, etc ...
IconManuel Liaño Beristáin 1.17 MB
descarregar panell
 
186
alumnes implicats
20
professors col·laboradors

GREEN VESTS (Patrulles verdes ecològiques)
QUÈ HEM FET?

Els nens coneixen el seu centre, veuen com funciona, veuen com poden millorar-lo i decideixen quines actuacions poden dur a terme. Hi participen activament en el manteniment i cura del centre, realitzant entre tots tasques senzilles. Setmanalment els cursos s'encarreguen del desenvolupament de les tasques, en els horaris de l'esbarjo i també es treballa en 1 hora setmanal amb la tutora on es defineixen les tasques i es reflexiona sobre l'acció. A cada curs creen una taula i fan grups de 4-6 alumnes, cada grup és responsable de les tasques un dia a la setmana i cada dia té estipulat unes tasques. Disposen d'un kit de patrulla que consisteix en una caixa amb guants (guant), armilles (vests), regadores (showers), escombres (brooms), recollidors (Pickers), pales (spades), rasclets (Rakes), bosses d'escombraries (garbage-bags) i quadern de camp-incidències (notebook records).
COM HO HEM FET?

Quins són els fils conductors?
1. Com es manté la meva escola ?.
2. Com funciona el meu col·legi ?.
3. De quina manera puc contribuir a que el meu col·legi funcioni millor ?.
4. Què puc aportar per a la sostenibilitat de la meva comunitat ?.
Què volem que aprenguin?
• Ampliar el vocabulari en anglès amb termes relacionats amb objectes, llocs i accions a desenvolupar
• Aplicar conceptes matemàtics de mesures, comptabilitat i càlcul en contextos reals
• Conèixer nom i característiques de les espècies del jardí.
• Conèixer els processos de reciclatge i classificar els residus

Què volem que entrenin?

• Marca terminis temporals a curt termini a l'hora d'enfrontar a una tasca.
• Marca ordre de treball amb suport extern.
• Realitza el treball amb claredat, neteja i buscant l'aprovació externa.
• Fa bon ús del temps i recursos disponibles.
• Treballa amb criteris de col·laboració.
• Accepta les regles que estableix el grup democràticament.
• Resol els conflictes de forma respectuosa i civilitzada.
• Escolta les aportacions dels altres.
• Estableix una jerarquia de prioritats.
• S'entusiasma davant els reptes.
• Sap com treure partit de les seves pròpies fortaleses i minimitzar les seves debilitats.
• Reconeix fortaleses i debilitats dels companys relacionades amb la feina encomanada.
• Reparteix les tasques prenent com a referència fortaleses i debilitats dels seus companys.
• Mostra bona actitud davant el treball generant bon ambient de grup.
• Es dirigeix correctament als seus companys generant comunicació cordial entre ells.

QUINES ACTIVITATS S'HAN DUT A TERME?

Eco-auditoria de tots els membres de la comunitat educativa (detecció de problemes ambientals en el centre i proposta de mesures concretes per solucionar-los), valoració inicial del centre, coneixen les tasques que es fan al centre, arriben a conclusions de les iniciatives a dur a terme al centre, formen subgrups per realitzar les tasques, reflexions sobre la recollida de les escombraries i reciclatge del paper, recollida d'escombraries, conèixer tots els elements del col·legi, localitzar elements avariats i proposen les seves reparacions, comproven les condicions de les coses i la seva neteja, treballen en grup, defineixen habilitats i capacitats per a solucionar els problemes.
Activitats d'informació, sensibilització i motivació. Després activitats de diagnòstic, execució i seguiment.
Regar, cuidar les plantes i trasplantar-. Revisar les plantes del jardí, regar i acompanyar el treball de l'empresa de l'ajuntament, conèixer les cures i les podes que necessiten. Recollida de paper i plàstic per reciclat. Fer anotacions després de comprovar l'estat de les infraestructures és el correcte. Recollir i reconèixer les escombraries que es produeix al centre, la comptabilitzen i anoten en el quadern de treball.
Visites guiades a l'exterior i visites d'experts a l'aula.
COM S'HA AVALUAT L'APRENENTATGE?

Heteroavaluació i autoavaluació, amb rúbriques i escales
COM dibuixem EL FUTUR?