Maristes (3 Projectes)

2013-2014 / Arts / Catalunya / Ciencies / Contes / Llengües / Matemàtiques / Primària / Productes / TICs

0

PROJECTE 1
QUI SOM?
Som una va escola cristiana amb Vocació d'educar integralment Tots els infants i joves Acompanyant-les al su camí de Creixement personal a l'estil marista. Pretenem ser reconeguts per l'ensenyament de llengües, el foment de la creativitat i de l'emprenedoria, l'educació per la interioritat, l'espiritualitat i el desarrollo il 'educació esportiva.
IconMaristes (2 projectes) 1.05 MB
descarregar panell

225
alumnes implicats
2
professors col·laboradors
Crea el teu videojoc
QUÈ HEM FET?
Enquadrat en un "gran" projecte d'implantació de la robòtica a l'oferta educativa de l'escola des de P3 Fins 4t ESO, "Crea el teu videojoc", Proposa la creació d'videojocs a partir del programari lliure Scratch. Els alumnes programin d'una manera creativa i planificada. El Raonament matematic i la programació són d'algunes de les Àrees treballades.
COM HO HEM FET?
Quins són els fils conductors?
• Què puc Fer amb l'Scratch?
• Podem programar videojocs?
• Com M'agraden que siguin l a els videojocs?
Què volem que aprenguin?
• Conèixer a els Fonaments del llenguatge de programació de l'Scratch.
• Conèixer els Accions i a els operadors necessaris per tal d'elaborar una programació d'Scratch.
• Aplicar un mètode d'Aprenentatge assaig-error de manera reflexiva i crítica.
• Gaudir i aprendre mitjançant el joc.
Què volem que entrenin?
• Analitza i fa Propostes de Millora sobre el su Treball. Aborda els activitats proposades com ara un repte personal i no és desanima Davant a els problemes o Dificultats.
• Identifica amb rapidesa la situaciò problemàtica, genera Diferents solucions o cerca la manera de generar-ne. Actua amb Decisió valorant els Conseqüències de les Possibles solucions.
• Participa en Situacions de comunicació oral RESPECTANT El Torn de paraula, recollint en els Seves argumentacions els idees dels Altres i expressant-se amb claredat i de manera estructurada.
• Fa Propostes d'acció en els quals te 1 cert nivell d'incertesa sobre a els Seus Efectes PERÒ calibrant-ne els Conseqüències.
• Comparteix els propies idees de manera cooperativa, per tal de Millorar-les o Fer-ne Créixer de noves.
• Mostra un pensament original i intuïtiu Davant els Situacions plantejades; i hi genera facilment nombroses possibilitats.
• Identifica amb claredat quines són les prioritats en la planificació i la presa de decisions del projecte. N'estableix 1 jerarquia i actua guiant-s'hi de manera coherent.
• Dóna Respostes creatives a Diferents Situacions.
• Mostra flexibilitat i reconfigura a els procesos amb solucions creatives per resoldre a els problemes identificats en el Procés d'avalua
QUINES ACTIVITATS S'HAN DUT A TERME?
• Creació de videojocs amb llenguatge Scratch.
• Donades unes Ordres i Accions establertes, fer jocs digitals amb el llenguatge Scratch. El resultat final ha de ser personalitzat per cada alumne. Uns exemples podin ser: cursa de cotxes, laberint, creació d'un piano, ...
• Creació de jocs relacionant el món virtual del programari Scratch i el món real amb sensors i elements construïts. Per AIXÒ utilitzarem materials del Lego We-do.
COM S'HA AVALUAT L'APRENENTATGE?
COM dibuixem EL FUTUR?
En un futur ENS proposem aconseguir 1 escola COMPETENT a robòtica i alumnes Capaços de donar Respostes creatives a projectes plantejats. Per AIXÒ Hem estructurat a els Continguts per nivells i etapes.
P-3 i P-4 contrucció amb i sense model de figures.
P-5 i 1r PRIM Construcció d'estructures i programació de la Bee-bot.
2n PRIM Màquines individuals 1 i programació de la Bee-bot.
3r PRIM Màquines individuals 2.
4t PRIM Programació de videojocs amb Scratch, i Win Lego.
5è PRIM Scratch, i narracions digitals ampliades.
6è PRIM Scratch i robots Lego Mindstorm.
1r i 2n ESO Robots Lego Mindstorm i plaques Arduino.
3r I 4t ESO First Lego League

PROJECTE 2
QUI SOM?
Som una va escola cristiana amb Vocació d'educar integralment Tots els infants i joves Acompanyant-les al su camí de Creixement personal a l'estil marista. Pretenem ser reconeguts per l'ensenyament de llengües, el foment de la creativitat i de l'emprenedoria, l'educació per la interioritat, l'espiritualitat i el desarrollo il 'educació esportiva.
descarregar Panell
225
alumnes implicats
9
professors tutors
5
especialistes
Els Pirates
QUÈ HEM FET?
Durant una semana a els alumnes d'infantil coneixeran qui eren a els pirates (com habitatge, què menjaven, com és vestien, com eren a els Seus Vaixells, a els Seus tresors ...), realitzaran tallers, ambientessin a els espais, aprendran cançons, busquessin materials a casa , construiran 1 Vaixell ... i Hauran de Trobar el tresor. Al final de la setmana és fara una "rua" tots disfressats i és podran passejar per Tots els espais con los parells.
COM HO HEM FET?
Quins són els fils conductors?
- Com són a els pirates?
- Com són a els Seus costums?
- Quins tipo de pirates havíen?
Què volem que aprenguin?
- Conèixer com habitatges a els pirates, què menjaven ..
- Aprendre fitxes tècniques propie del projecte: popa, proa, màstil, pegat a l'ull, cofre .. i aplicar-ho correctament
- Aprendre cançons
- Conèixer els parts d'1 Vaixell
- Identificar Objectes del temps dels pirates.
- Fer activitats plàstiques per decorar a els espais
- Interessar-se per participar en els converses, en els activitats, a els tallers ...
Què volem que entrenin?
- Confia en els Seves propies aptituds i Habilitats.
- Crea un bon clima a l'Treball d'1 equip
- És curiós
- Mostra actitud positiva paper Treball, genera bon ambient de grup
QUINES ACTIVITATS S'HAN DUT A TERME?
• Activitats de plàstica per decorar a els espais: pintar caixes per construir un Vaixell, pintar decorats ...
• Taller de galetes.
• Rua disfressats de pirates, cantant l'himne: "Si vols ser un bon Pirata".
• Gimcana pèls Diferents espais per anar aconseguint trossos del mapa per TROBAR el tresor.
• Explicació d'un conte pirata per part del mestre / a
• Escenificació del conte pirata utilitzant el fitxes tècniques après.
• Quadern de fitxes
• SORTIDA de tot el dia a una casa de colònies per Fer activitats i tallers relacionats con los pirates.
COM S'HA AVALUAT L'APRENENTATGE?
Rúbrica per avaluar su interès i su actitud Davant els activitats proposades. (Adjunt fitxa)
Rúbrica per avaluar l'escorta activa durante els activitats (explicació del conte, lectura dels Missatges, consignes donades ....)
COM dibuixem EL FUTUR?

PROJECTE 3
QUI SOM?
Som una va escola cristiana amb Vocació d'educar integralment Tots els infants i joves Acompanyant-les al su camí de Creixement personal a l'estil marista. Pretenem ser reconeguts per l'ensenyament de llengües, el foment de la creativitat i de l'emprenedoria, l'educació per la interioritat, l'espiritualitat i el desarrollo il 'educació esportiva.
descarregar Panell
82
alumnes implicats
4
professors col·laboradors
Tal com raja
QUÈ HEM FET?
Projecte d'investigació que pretén que a els alumnes descobreixin els Principals caràcterístiques de l'aigua, Els Diferents ESTATS i su cicle a la natura. Aixi com la importància del consum responsable.
COM HO HEM FET?
Quins són els fils conductors?
- On Trobem aigua?
- Com és l'aigua?
- Com fem servir l'aigua?
Què volem que aprenguin?
- Descobrir els caràcterístiques de l'aigua.
- Identificar a els diversos usos de l'aigua potenciant 1 consum responsable.
- Reconeixer Els Diferents estats de l 'aigua.
- Conèixer el cicle de l'aigua a la natura i com hi intervenen les persones.
Què volem que entrenin?
- S'esforça de manera constant Davant Tasques concretes i sota supervisió.
- Actua per aconseguir Objectius d'equip.
- Te una actitud flexible Davant Situacions conegudes.
- Influeix en el repartiment equitatiu de les Tasques del grup.
QUINES ACTIVITATS S'HAN DUT A TERME?
- Observació directa de l'entorn (hort de l'escola i excursió a Banyoles).
- Experiments (netejar l 'aigua, on és el dibuix ?, quina forma te l' aigua? Què hi veus? ...)
- Interpretació de la informació rebuda mitjançant Diferents materials (PPT, contes, vídeos, imatges ...)
- Jocs (els guardians de l'aigua, aigua neta i aigua bruta).
- Exposicions orals i gràfiques de Coneixements adquirits.
COM S'HA AVALUAT L'APRENENTATGE?
- Autoavaluació: graella d'autoreflexió sobre el Treball en el grup.
- Co-Avaluació: graella que Përmet la reflexió del treball en grup.
- Heteroavaluació: Proves escrites, preguntis a classe i graella d'Expressió oral.
COM dibuixem EL FUTUR?