Ntra. Sra. Escuelas Pías y Parque Conde Orgaz Montessori

2013-2014 / Economia / Feina / Intercentres / Llengües / Madrid / Matemàtiques / TICs

QUI SOM?

Col·legi Nostra Senyora de les Escoles Pies (Aluche, Madrid)
Col·legi concertat religiós, nivell socioeconòmic mitjà-baix.
Col·legi Parc Comte d'Orgaz - International Montessori School Arturo Soria, Madrid
Col·legi privat laic bilingüe, segueix el mètode Montessori a Infantil i Primària, nivell socioeconòmic mitjà-alt.
IconMontesori 1.09 MB
descarregar panell
 
107
alumnes implicats
34
Professors Escoles Pies
18
Professors Comte Orgaz

1000 euristes
QUÈ HEM FET?

Projecte realitzat en dos centres educatius de manera coordinada utilitzant eines tecnològiques per possibilitar la comunicació i el treball grupal. Mitjançant el plantejament d'una situació simulada (assumir el rol d'un treballador que comença cobrant aproximadament 1000 euros), es pretén desenvolupar habilitats per a organitzar-se, afrontar imprevistos, prendre decisions i assumir-ne les conseqüències. Els dos centres educatius compten amb una població escolar d'entorn socioeconòmic molt diferent i suposa un repte per als docents la coordinació intercentres, així com aconseguir que funcionin els grups de treball.
COM HO HEM FET?

Quins són els fils conductors?
o Com viu una persona a Madrid que cobra aproximadament 1000 € / mes?
o Com puc gestionar un pressupost durant un temps determinat?
o Com afronto la quotidianitat i els imprevistos del dia a dia prenent decisions?
o Com ocupació meva creativitat per buscar alternatives i millorar les meves condicions?
Què volem que aprenguin?
• Utilitzar eines tecnològiques per facilitar els processos d'aprenentatge
• Conèixer i aplicar formats establerts per a la redacció de currículums o cartes
• Fer servir el vocabulari en anglès i les estructures gramaticals necessàries per redactar currículums i cartes de presentació en anglès.
• Realitzar càlculs per a la gestió de les finances personals aplicant els continguts matemàtics necessaris en cada situació.
• Realitzar una exposició oral en llengua castellana i anglès tenint en compte les característiques de les mateixes.
• Aprofundir en el treball que desenvolupen organitzacions sense ànim de lucre i els beneficis socials que reporten.
• Aconseguir els objectius curriculars del tema que triïn per a l'autoformació en l'assignatura corresponent.

Què volem que entrenin?
• Pren la iniciativa per pròpia voluntat i decideix, tant en circumstàncies conegudes com davant de situacions noves.
• Optimitza al màxim els recursos que té al seu abast.
• Analitza les conseqüències dels seus actes i les assumeix.
• Tolera la frustració quan alguna cosa no surt com esperava.
• Aprèn dels errors i proposa alternatives que permeten créixer al grup, sobretot en moments de crisi.
• Estructura la realitat, analitzant aquells aspectes que són prioritaris per al canvi.
• Genera diverses possibilitats abans de prendre decisions concretes, organitzant-les en funció de les necessitats primàries.
• Treu partit de les fortaleses dels membres del grup i minimitza les debilitats.

QUINES ACTIVITATS S'HAN DUT A TERME?

El projecte es desenvolupa en grups de 3 o 4 alumnes 1 d'ells de Col·legi Parc Conde Orgaz i la resta d'Escola Pia d'Aluche. A cada grup se li lliuren instruccions, rúbriques i terminis de lliurament. Es comuniquen mitjançant la plataforma educativa "Edmodo", on s'han creat una comunitat i grups.
S'han previst 4 trobades entre els dos col·legis, alternant les seus.
S'estableixen coordinacions periòdiques entre els docents dels centres educatius.
DESCRIPCIÓ DE LES FASES:
Fase I: Viure quotidianament amb uns 1000 €.
Els alumnes trien una titulació d'entre una llista de possibilitats atenent les seves qualificacions, confeccionen un C.V. en espanyol i anglès amb carta de presentació. S'estableixen els grups de treball i es pauten les tasques. Per finalitzar han de lliurar un full d'Excel amb les gestions sobre recerca d'habitatge, forma de transport a la feina, subministraments, despeses de manutenció, ...

Fase II: És necessària la formació per millorar l'ocupabilitat.
Es proposa als grups de treball la investigació i formació en un tema relacionat amb la seva titulació (contingut curricular d'alguna matèria de 4t d'ESO), s'ha de presentar davant un tribunal i seran avaluats per docents i companys.

Fase III: La meva formació i les meves competències personals poden servir a altres: treballar és més que tenir una feina.
Es planteja conèixer i aprofundir en la tasca d'ONG, fundacions o entitats per les que el perfil formatiu pugui resultar útil.

Fase IV: Per viure quotidianament es necessita interactuar amb els altres.
Els grups tornen a haver d'afrontar la vida quotidiana resolent problemes imprevistos i havent de interactuar amb altres grups.

ACTE DE TANCAMENT: Què hem fet?
Una assemblea convidant a les famílies, on s'exposaran els millors èxits de totes les fases i s'avaluarà el projecte també amb els pares.

COM S'HA AVALUAT L'APRENENTATGE?