Santa Ana

2013-2014 / Comunicació / Comunitat Valenciana / Humanitats / Primària / Solidaritat / TIC's

0

QUI SOM?

Centre la titularitat l'ostenta Trileema, Gestion de Projectes SL. Som un centre familiar, plurilingüe i en contínua innovació pedagògica a les nostres aules. Els nostres alumnes són el més important i per a ells treballem amb il·lusió.

 
130
alumnes implicats
9
professors col·laboradors

Enlaza2
QUÈ HEM FET?

El projecte enllaça a dos alumnes mitjançant un contracte de servei. Aquest contracte els lliga a realitzar una activitat que serà beneficiosa per a tots dos i els inicia en exercicis d'emprenedoria que els ajudaran a superar situacions futures.
COM HO HEM FET?

Quins són els fils conductors?
1.Qui necessita ajuda? (Empatia)
2. Com puc ajudar als meus companys? (Participació)
3. Què estic disposat a lliurar? (Compromís)

Què volem que aprenguin? Conèixer els termes d'un contracte
• Fomentar el treball en parelles.
• Posar-se al lloc de l'altre
• Desenvolupar una actitud responsable i de respecte cap als altres.
• Resoldre els problemes
• Expressar-se de forma clara i concreta.
• Adaptar-se a les dificultats i facilitats.
• Ser imaginatius i crear noves solucions.
• Conèixer les opinions dels altres i respectar-les.
• Defensar les seves opinions davant dels altres.
• Aconseguir parlar i arribar a acords amb els seus companys.
• Adaptar-se a les diferents necessitats
• Participar en el programa
• Involucrar i comprometre fins al final (responsabilitat)

Què volem que entrenin? (Acompliments de la competència emprenedora)

1- És conscient de la influència del seu esforç en les situacions d'èxit.
2- Busca solucions davant les dificultats que pugui trobar.
3- Aconsegueix arribar a acords comptant amb supervisió.
4- Encomana ànim positiu i influeix en els altres.
5- Identifica possibles conseqüències davant d'una decisió equivocada i recondueix els objectius.
6- Proposa millores en futurs processos i projectes.
7- Identifica dificultats i facilitats dels treballs i tasques que ha d'afrontar.
8- Sap com treure partit de les seves pròpies fortaleses i minimitzar les seves debilitats.

QUINES ACTIVITATS S'HAN DUT A TERME?

• Sessió 1: Els alumnes aporten idees sobre necessitats d'ajuda que poden existir entre els companys de l'escola. (Pluja d'Idees)
• Sessió 2: Cada alumne escriu en un possit seu nom i el tipus d'ajuda que necessita En un altre possit escriuran el seu nom i el que poden oferir als altres. (Elaboració d'un mural).
• Sessió 3: Els alumnes trien al company que van a ajudar (ser conscients de les seves possibilitats) retirant el possit. (Presa de Decisions). A continuació, mantenen una breu reunió entre els dos Enlaza2 per veure si estan d'acord.
• Sessió 4: Els tutors expliquen en què consisteix un contracte i les conseqüències del seu incompliment. (Parts del Tot). A continuació, completen el contracte i el signen.
• Sessió 5 i següents: Creem el Bloc de Enlaza2 on anem explicant les experiències de cada setmana amb els testimonis dels participants, els beneficis i les dificultats trobades en les sessions en què els alumnes s'ajunten per col·laborar en les seves necessitats. http://enlaza2constaana.blogspot.com.es
• Sessió Final: Realitzem unes avaluacions individuals i per parelles amb dianes i rúbriques que aporten major informació sobre les dificultats superades i l'ajuda que han pogut rebre si és positiva o negativa, i el nivell d'adquisició dels acompliments desenvolupats.
COM S'HA AVALUAT L'APRENENTATGE?

• Eines d'avaluació emprades amb els alumnes
S'han elaborat dos tipus d'eines:
o Una diana individual que mesura el nivell d'adquisició de acompliments dels alumnes que han participat com "Germà Major"
o Una rúbrica de parella que mesura els d'objectius continguts en cada fil conductor. L'empatia, la participació i el compromís entre els dos enllaçats.

• Avaluació del projecte per equip docent o famílies si s'ha fet.

Avaluació mitjançant una rúbrica final del desenvolupament del projecte per les persones implicades en el seu desenvolupament.
Sessió de Claustre on s'ha valorat el projecte.

COM dibuixem EL FUTUR?

Iniciar tots els anys aquest projecte a principis de curs i crear la figura del Germà Major. Veure que tipus de transaccions o contraprestacions es poden realitzar a canvi de l'ajuda rebuda.