Curs 1: Educant el talent emprenedor

En aquest programa de formació oferim al professorat les claus per a l’entrenament de la competència em­prenedora a l’aula, acompanyant el disseny i la implan­tació dels projectes als mateixos centres educatius.

Està adreçat a mestres i professors d’educació infantil, primària, secundària, formació professional i batxillerat, i lí­ders de projectes que puguin transmetre i encap­çalar projectes d’emprenedoria en els seus centres educatius. 

OBJECTIUS

 • Reflexionar sobre models competencials d’ense­nyament com a vehicle eficaç per introduir l’empre­nedoria en els centres educatius.
 • Aprofundir en la competència d’aprendre a em­prendre i la manera d’aplicar-la a l’aula.
 • Vincular la introducció de l’emprenedoria a la pro­gramació didàctica per competències.
 • Crear una xarxa de professors que liderin el progra­ma d’emprenedoria en els seus centres.
 • Sistematitzar i seqüenciar la transmissió de forma­ció en els centres (formació en cascada).
 • Provocar espais i àmbits per a la reflexió pedagògi­ca sobre la introducció de models competencials a l’aula.
 • Dissenyar experiències incloent en la programació d’aula estratègies metodològiques que permetin enriquir l’acció educativa i que estiguin encamina­des al desenvolupament competencial de l’alumne.
 • Reflexionar sobre l’impacte que produeix en l’apre­nentatge dels alumnes el canvi de la cultura d’ava­luació.
 • Conèixer i aplicar regularment eines d’avaluació de l’aprenentatge.
 • Sistematitzar la reflexió sobre la pràctica docent.
 • Dissenyar i organitzar jornades de bones pràcti­ques de programes d’emprenedoria en els centres i intercentres.

CONTINGUTS 

 • Característiques diferenciadores d'un projecte: aprenentatge globalitzat, producte final i connexió amb el context real.
 • Objectius de l'ús de projectes a l'aula. Emprendre per canviar la societat.
 • Tipus de projectes. Desenvolupament d'habilitats emprenedores a través dels projectes d'emprenedoria.
 • Elements del projecte: tòpic generatiu, fils conductors, objectius d'aprenentatge, acompliments competencials / trets de la intel·ligència, retroalimentació contínua, avaluació dels aprenentatges.
 • Tasca com seqüència didàctica. Model d'aprenentatge experiencial de David Kolb. Emprendre per aprendre.
 • La metacognició en l'aprenentatge.
 • Avaluació de projectes.
 • Taller d'elaboració d'un projecte.

 

COM ES DISTRIBUEIX AQUESTA JORNADA FORMATIVA?

La primera part del curs es farà durant dos dies consecutius, en els quals la formació serà de 9.30h a 14.00h i de 15.00h a 18.30h. Després d'un mes, tindrà lloc una jornada més en la mateixa franja horària. Aquesta formació s'ofereix durant el primer trimestre del curs escolar per després poder facilitar un bon seguiment als docents que assisteixin.

L'última part del curs és l'anomenada Jornades de Bones Pràctiques, que tenen com a finalitat la posada en comú dels projectes emprenedors implantats en els centres educatius que han participat en el programa de formació i acompanyament Educar El Talent Emprenedor. Aquestes trobades se celebraran durant el tercer trimestre del curs escolar i serveixen per exposar i compartir les experiències emprenedores dutes a terme en diferents nivells educatius i tipologies d'escoles, amb realitats i vivències molt diverses. A través de les ponències i presentacions programades, així com dels panells explicatius dels projectes treballats a l'aula, s’analitzen les claus del desenvolupament de projectes d'emprenedoria eficaços i generadors d'una millora profunda en les capacitats emprenedores dels alumnes i descobrim on estan aquests criteris fonamentals a tenir en compte. Aquest intercanvi de bones pràctiques didàctiques en emprenedoria permet compartir reflexions i experiències per a créixer i millorar com a docents.

Objectius de les Jornades de Bones Pràctiques

 • Conèixer les claus de com s'ha d'afrontar l'educació emprenedora.
 • Compartir les experiències d'èxit que s'han realitzat en centres educatius participants a la formació Educar el Talent Emprenedor
 • Reflexionar sobre les claus d'èxit dels projectes presentats