Institut de Vic

2014-2015 / Catalunya / Ciències / Llengües / Productes / Secundària i Batxillerat / Serveis

0

QUI SOM?

 

L’institut de Vic és la institució educativa pública més gran d’Osona. Ocupa una superfície de 18.000 m², amb tres cossos d’edifici i amb unes instal·lacions totalment remodelades des de l’any 2008. Actualment compta amb 110 professionals de la docència i 6 d’administració i serveis, i dóna servei a més de 1.200 alumnes (1.600 si es compten els adscrits a proves d’accés, acreditacions i validacions), distribuïts en 10 grups d’ensenyaments obligatoris i 36 de postobligatoris.

QUÈ HEM FET?

 

RENAIXEM AMB LES PLANTES

 

El projecte es treballa només al PFI de Jardineria i Vivers i els número d’alumnes implicats són 16 i 2 professores col·laboradores i que són les professores del PFI i 1 professora d’EIE.

 
 
 
16
alumnos implicados
2
Profesores colaboradores

COM HO HEM FET?

 
Consistirà en la creació d’un hivernacle a l’Institut on el professorat i l’alumnat poden portar les plantes que tinguin a casa que considerin que estan “malaltes” per tal de que els alumnes d’aquest curs les revitalitzin i a canvi de la utilització d’aquest servei lliuraran com a contraprestació productes alimentaris i que a final de curs es portaran al Banc d’Aliments. A curt termini aquest servei es vol oferir als veïns més propers de l’Institut amb la finalitat d’obrir-nos a l’entorn més proper i que es podria ampliar a fer serveis concrets i de forma puntual a persones grans que tingui un jardí per tal d’ajudar-los a la compra de plantes, a la poda, al trasplantament de plantes i la seva plantació. A més es treballarà les diferents tècniques de multiplicació i reproducció de plantes que forma part del currículum del PFI

 

QUINS SÓN ELS FILS CONDUCTORS?

 
• Ajudarem a altres persones?
• Millorarem en autoestima ?
• Aprendrem a tenir cura i coneixerem més les plantes?
• Serem millors comunicadors?

 

QUÈ VOLEM ACONSEGUIR AMB AQUEST PROJECTE?

 
1. Dotar-los en competències emocionals.
2. Que sàpiguen perquè serveix un hivernacle.
3. Què aprenguin a fer el croquis, el plànol, redactar la memòria i calcular el pressupost per acabar en la seva construcció.
4. Què aprenguin diferents formes de multiplicació vegetativa i reproducció a l’hivernacle.
5. Què sàpiguen conservar, tenir cura i recuperar les plantes de l’hivernacle controlant la temperatura i la humitat relativa.
6. Potenciar les habilitats socials dels alumnes

 

 

QUINS ACOMPLIMENTS ENTRENEM?

 
1. AUTONOMIA
1.1. Autoestima: Té confiança en sí mateix.
1.2. Autoestima: Demostra i reconeix clarament quins són els seus sentiments i emocions.
1.3. Responsabilitat: Respecte i compleix les normes de disciplina. Sense que existeixi supervisió externa.
1.4. Treball eficient: Treballa amb un ordre establert, en funció de les prioritats que prèviament s’ha marcat.
1.5. Prendre decisions i afrontar problemes: Decideix de forma raonada i amb justificació l’alternativa de solució més adequada.
2. LIDERATGE
2.1.Habilitats de comunicació i negociació: Es comunica amb claredat i precisió.
2.2.Treball en equip: Resol els conflictes de forma respectuosa i civilitzada. Sortint reforçades les relacions.

 

4. HABILITATS EMPRESARIALS
4.6. Responsabilitat social i sentit ètic: Desenvolupa l’activitat amb transparència, sense enganyar als seus companys o professor.

 

QUINES TASQUES FORMEN PART DEL PROJECTE?

 
• Realitzar dinàmiques de grups, reflexions personals a partir d’una explicació, d’una imatge, d’un relat, de visualitzacions o exercint tècniques de relaxació per tal de tenir un autoconeixement d’un mateix i identificar què li agradaria canviar i fer un pla de millora. També serviran per saber com establir mecanismes d’autoregulació de les seves emocions i de la seva conducta.
• Passar un PowerPoint o un vídeo on puguin veure el procés de construcció d’un hivernacle.
• Realització dels instruments previs a la construcció de l’hivernacle: plànol, memòria i pressupost incloent tot el material que necessiten.
• Construcció de l’hivernacle.
• Preparació de substrats, recollida de plantes, recollida d’esqueixos i plantació dels diferents esqueixos.
• Control de l’aplicació correcte dels diferents paràmetres: temperatura i humitat relativa.
• Tenir cura de les plantes, esqueixos o de la sembra.
• Realitzar fotografies i composició d’un video de tots ells mentre es treballi el projecte per tal de fer-lo públic a grups de l’Institut.
• Atendre a professors i alumnes, saber-los escoltar i donar les argumentacions necessàries.
• Portar els aliments recollits al Banc d’Aliments.

 

 

COM AVALUEM L'APRENENTATGE?

 
• Aplicació del Qüestionari de Desenvolupament Emocional –QDE- (GROP, 2006).
• Utilització d’entrevistes informals per tal d’anar ajustant o millorant.
• Plantejar un cas pràctic sobre el plantejament d’una situació generadora d’emocions negatives.
• Graelles d’Observació.
• Fulls d’Aula on hi haurà la valoració dels treballs fets.
• Valoració de l’informe de la construcció de l’hivernacle amb la memòria i la seva justificació.
• Rúbrica per valorar el treball en equip on es pactarà les diferents tasques a fer amb els diferents membres de l’equip i es valorarà a nivell col·lectiu i a nivell individual.
• Registre de dades correctes per poder veure si han pres correctament les mesures.
• Rúbrica sobre si han tingut cura dels materials i eines de treball.
• Proves escrites per veure si han assolit els continguts donats.

 

 

COM DIBUIXEM EL FUTUR?

 
La intenció es que sigui un Projecte Educatiu de Centre i es pugui desenvolupar i mantenir amb els diferents alumnes que es matriculin cada curs escolar en aquest Programa de Formació de Jardineria i Vivers i les propostes de millora seria donar-li amplitud en el nostre entorn més proper i que són els nostres veïns fins arribar a oferir serveis a la gent gran de la nostra ciutat.