Madres Concepcionistas

2013-2014 / Arts / Economia / Humanitats / Madrid / Teatre / Tot el Centre

0

QUI SOM?
Promovem l'educació integral de nens i joves, perquè assumeixin el paper de protagonistes de la seva pròpia educació i desenvolupen actituds de valoració de la persona buscant un món més humà i fratern, d'acord amb els valors evangèlics.
Compromesos amb la qualitat, treballem en diferents projectes d'innovació educativa.

1074
alumnes implicats
75
professors col·laboradors
GROWING A GARDEN
QUÈ HEM FET?
Projecte interdisciplinari en què participa tot el centre educatiu per desenvolupa el lema del curs actual. El projecte consisteix a fer una posada d'escena adaptada de l'obra musical: Jesucrist Superstar.
COM HO HEM FET?
Quins són els fils conductors?
- Per què és important treballar amb altres, què puc descobrir, en què em enriqueix descobrir coses junts?
- Com es descobreixen fortaleses i debilitats, personals i grupals?
- ¿En què ens enriqueixen les aportacions dels altres? Com influeix el treball de cada un i el treball en equip en el resultat final?
- Com podem fer un ús original dels recursos amb què es compta?
- Quins valors apresos en e l projecte puc aplicar a la meva vida i per què?
Què volem que aprenguin?
Realitzar una reflexió de la Passió i mort de Jesucrist fent especial força en la Resurrecció
Generar estratègies d'aprenentatge en diferents contextos.
Adquirir els continguts curriculars que els docents de les assignatures implicades determinin.
Què volem que entrenin?
• Assumeix les tasques i responsabilitats assignades
• S'identifica amb el seu grup de treball
• Pren consciència dels seus aprenentatges durant el procés
• Reconeix i gaudeix amb l'expressió artística
• Expressa la seva opinió.
• Confia en les seves habilitats i aptituds.
• Se sent motivat a enfrontar-se a la tasca.
• Davant d'un fracàs no s'enfada.
• És autònom durant el treball personal.
• Es fa responsable de les seves coses i les cuida.
• Acaba la tasca.
• Realitza els treballs nets i ordenats.
QUINES ACTIVITATS S'HAN DUT A TERME?
-Treball Previ del professorat: com es va a realitzar ?, quines activitats concretes es van a dur a terme a l'aula ?, com s'avaluarà ?, com es recull en les programacions ?, investigació de l'obra existent, reflexió sobre el missatge que es vol transmetre. Organigrama de la companyia.
jesucristosuperstar
- Selecció de passatges musicals
- Adaptació del guió
- Disseny del logotip de la companyia
- Càsting d'actors, músics i ballarins
- Recerca de col·laboradors externs
- Disseny de decorat, llums, maquillatge, vestuari, ornamentació,
- Publicitat, màrqueting i relacions públiques.
- Enregistrament i muntatge de so i imatges.
- Recopilació de material i elaboració de making off.
- Treballs d'investigació relacionats amb el tema des de les diferents àrees.
- Assaigs a l'escenari
- Posada en escena
- Dissenys d'escenografia
COM S'HA AVALUAT L'APRENENTATGE?
-Cada Professor assenyalarà, en les seves programacions, la forma d'avaluar als seus alumnes segons els treballs realitzats a l'aula.
-Els Departaments, al final de curs, avaluaran el que ha suposat la participació en el projecte.
-El Departament de Pastoral realitzarà una Avaluació final del projecte, en funció del que recull els departaments i del compliment dels objectius programats.
S'utilitzaran: rúbriques d'observació, rúbriques de autoavaluació, dianes
COM dibuixem EL FUTUR?