San Joaquín

2013-2014 / Andalusia / Arts / Comunicació / Diversos nivells de centre / Economia / Empresa / Matemàtiques / Productes

0

QUI SOM?

La Societat Cooperativa Andalusa "Col·legi Sant Joaquim" és una Cooperativa d'Ensenyament linarense amb més de 25 anys d'història, una proposta educativa laica compromesa amb la societat, que aporta valor al seu entorn i que pretén contribuir a la formació de ciutadans lliures, crítics i competents.
IconSan Joaquin 1.02 MB
descarregar panell
 
121
alumnes implicats
5
professors col·laboradors

El secret de HIMILCE
QUÈ HEM FET?

Després de l'elaboració d'una petita guia turística de Linares destinada al públic infantil i juvenil i coincidint amb la presentació d'aquesta guia, es van produir les últimes troballes arqueològiques al jaciment de Cástul. De manera natural, va sorgir la necessitat d'elaborar materials promocionals de l'antiga ciutat iber-romana.
Aquest seria un projecte de més envergadura, ja que a part de la nostra intenció de millorar la qualitat dels productes elaborats, el temps dedicat a la investigació de camp seria sensiblement més gran. Aquestes circumstàncies, juntament amb la necessitat de buscar finançament al projecte, ens empeny a crear la nostra Cooperativa de 2n Grau, on agruparíem totes les cooperatives escolars que fins a la data estaven funcionando.sanjoaquin
COM HO HEM FET?

Quins són els fils conductors?
Què és Cástulo? Què podem trobar-hi? Què antiguitat té?
- Què pobles van habitar Cástulo? Quina és la seva història?
- Què podríem fer per donar a conèixer el gran valor cultural de Cástulo als
joves?
Què volem que aprenguin?

Objectius generals de la cooperativa de 2n grau:
- Elaborar una guia Turístic-Didàctica sobre el Conjunt Arqueològic de Cástulo dirigit al públic infantil i juvenil.
- Conèixer el funcionament d'una cooperativa de 2n grau.
- Contribuir al desenvolupament turístic de Linares i el seu entorn.
Objectius específics de cada cooperativa:
- Aconseguir finançament a través del disseny, l'elaboració i la comercialització de productes artesanals.
- Conèixer la història i el llegat arqueològic de Cástulo (ciutat iber-romana).
- Fer servir eines de disseny i maquetació de textos i imatges.
- Utilitzar el teatre com a manera d'expressió i transmissió de coneixement.

Què volem que entrenin?
PRIMÀRIA
Confia en les seves pròpies actituds i habilitats
Observa possibilitats de millora en els treballs que realitza
Coneix quines són les conseqüències de les seves accions
Fa un bon ús del temps disponible
Descriu clarament el problema
Realitza una escolta atenta
Escolta les aportacions dels altres
Accepta de bon grat les responsabilitats que se li assignen
Veu amb facilitat el costat positiu de les coses
Encomana ànim positiu i influeix en els altres
Proposa solucions noves a problemes ja coneguts
Es qüestiona les seves posicions
Identifica dificultats i facilitats dels treballs i tasques que ha d'afrontar
Maneja amb soltesa el càlcul mental i operacions matemàtiques
Reparteix tasques en el grup
Assumeix errors i diu la veritat

SECUNDÀRIA

Defensa els seus drets i opinions davant els altres de forma clara i explícita. Fins i tot en situacions de conflicte.
Té una actitud proactiva davant les dificultats que se li puguin plantejar.
Compleix els terminis marcats a llarg termini, planificant ell mateix
Gestiona el temps que té disponible marcant prioritats i sota criteris d'eficàcia.
Descriu el problema identificar-ne les causes i efectes.
En una conversa és capaç de captar discrepàncies i semblances en els arguments, responent en conseqüència.
Participa en la creació de regles i normes que el grup estableix de forma consensuada, i les accepta i comparteix.
Anticipa i valora riscos en les situacions que ha d'afrontar.
Mostra una percepció positiva i realista de les situacions que l'envolten.
Aprèn dels errors i genera alternatives variades que permeten créixer al grup i el seu treball en moments de crisi.
Fa una revisió crítica de les seves posicions en funció del nou entorn.
Determina criteris d'èxit competitiu de negocis a nivell local o internacional.
Realitza pressupostos adequats d'experiències de negoci
Relaciona i identifica qualitats personals amb possibilitats d'èxit en diferents negocis o llocs de treball en empreses.
Assumeix els errors propis amb responsabilitat.

QUINES ACTIVITATS S'HAN DUT A TERME?

I. Primer Bloc Programàtic:
Durant el primer trimestre, pràcticament totes les activitats van estar dirigides a la constitució de les diferents cooperatives escolars i la seva integració en una cooperativa de 2n grau. Això va suposar la redacció dels Estatuts societaris, l'elecció dels consells rectors, el repartiment de responsabilitats, la determinació de la denominació social i el disseny de la imatge corporativa, colors i logotip.
II. Segon Bloc Programàtic:

Aquest bloc s'ha iniciat amb el segon trimestre del curs. Durant aquesta etapa les diferents cooperatives continuaran amb les seves activitats, diversificant les seves tasques, sobretot en el cas dels grups de secundària, que exerciran treballs diferents en funció del repartiment de responsabilitats prèviament establert.
III. Tercer Bloc Programàtic:
Aquest bloc s'iniciarà amb el tercer trimestre del curs. Durant aquesta etapa les diferents cooperatives desenvoluparan les activitats amb les que posaran fi al projecte.
COM S'HA AVALUAT L'APRENENTATGE?

Autoavaluació i coavaluació mitjançant dianes.
Diari de classe.
Rúbriques d'habilitats emprenedores
Autoavaluació del projecte:
L'objectiu de l'autoavaluació és identificar quines són les dificultats que trobem a la implementació del nostre projecte. Podem identificar dos moments: Durant l'execució, al llarg de la qual cal monitoritzar com es van desenvolupant tant les activitats com els resultats esperats i per altra banda, al final, per mesurar l'impacte final del projecte i el nivell abast dels objectius plantejats.
COM dibuixem EL FUTUR?

Atès que el projecte encara no ha finalitzat i només s'ha completat un bloc programàtic dels tres previstos, encara no s'han establert conclusions al respecte tot i que, fruit de l'avaluació de cadascuna de les fases del seu disseny, s'han identificat una sèrie de propostes de millora que podrien implementar-se en experiències futures.
- Involucrar les famílies des de la fase de disseny del projecte i no després, ja que d'aquesta manera aconseguim una major identificació amb els objectius perseguits i podem descobrir recursos que poden aportar-nos en fases posteriors.
- En aquesta línia, els canals de comunicació al centre també podrien millorar-se, no només cap a les famílies, sinó entre els propis alumnes i alumnes dels grups involucrats en el projecte, per donar-li una major cohesió des de l'inici.
- Finalment, i atès que som pioners en la creació d'una cooperativa de 2n grau en el context educatiu, per a futures edicions seria molt positiu comptar amb l'experiència de cooperativistes que s'hagin embarcat en la creació d'aquest tipus d'estructures d'Economia Social . D'aquesta manera proporcionaríem al nostre projecte una connexió amb la realitat.